Prospectus

nl en

Patiënt en Apotheker

Course
2017-2018

Toegangseisen

Je dient de bachelor biofarmaceutische wetenschappen (BFW) met specialisatie Farmacie of een bachelor Farmacie te hebben afgerond.

Beschrijving

Het thema Patiënt en Apotheker is het eerste thema van de master Farmacie. In de eerste week zullen colleges plaatsvinden om je farmaceutisch inhoudelijke kennis uit de Bachelorfase op te frissen en verschillende onderdelen te introduceren die voor de masteropleiding van belang zijn, zoals werken met het elektronisch portfolio. In de twee daaropvolgende weken leer je over veelvoorkomende aandoeningen in de eerstelijns gezondheidszorg, die zowel met receptgeneesmiddelen als met zelfzorgproducten kunnen worden behandeld. Er wordt veel aandacht besteed aan patiëntgerichte communicatie die je als student klaarstoomt voor het adviseren en begeleiden van de behandeling van deze aandoeningen in de openbare apotheek tijdens de farmaceutische coschappen. Door wekelijkse reflectie leer je van elkaars ervaringen en de theorie te vergelijken met de praktijk. Tijdens het cursorisch onderwijs komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals de organisatie van de gezondheidszorg en het gestructureerd te zoeken in de literatuur om vervolgens de gevonden informatie toe te passen op de individuele patiënt.

Leerdoelen

Aan het eind van het eerste thema kan de student o.a.:

 • de pathofysiologie en behandeling van veelvoorkomende aandoeningen in de eerstelijns gezondheidszorg uitleggen die met receptgeneesmiddelen en zelfzorgproducten worden behandeld;

 • de patiënt hierbij gericht en volledig adviseren en begeleiden bij het geneesmiddelengebruik;

 • gestructureerd literatuur zoeken, literatuur beoordelen en de informatie uit de literatuur vertalen naar de klinische relevantie voor de individuele patiënt.

Rooster

Zie de website van onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze drie weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week vier tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek en huisartspraktijk om je vervolgens in de achtste week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

In de farmaceutische coschappen is er wekelijks een terugkomdag. Deze dag bestaat uit een praktijkreflectie en cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 • Schriftelijke tussentoets (multiple-choicevragen; kennis:inzicht:toepassing 30:15:5) (20%)

 • Eindbeoordeling farmaceutisch coschap (40%)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen) (40%)

De eindbeoordeling van de praktijk en de eindtoets moeten elk met minimaal een voldoende beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. De tussentoets moet bij een onvoldoende verplicht binnen het thema opnieuw afgelegd worden. Een onvoldoende voor het hertentamen van de tussentoets telt mee in het gewogen gemiddelde voor het eindoordeel van het thema.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle werkgroepen, praktijkreflecties en het mentoraat.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuur

De onderstaande boeken en programma’s zijn van belang voor het eerste thema, maar worden ook intensief gebruikt in de daaropvolgende thema’s van de master Farmacie.

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek Farmaceutische Patiëntenzorg. De Gier e.a.

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Inleiding Evidence Based Medicine. Offringa. 2013.

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer e.a. 2015 (1e editie).

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8e editie).

 • Standaarden voor Zelfzorg. Samengesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum, KNMP. 2014.

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via Farmacie.mt1@lumc.nl