Prospectus

nl en

Gezin en Geneesmiddel

Course
2017-2018

Toegangseisen

Om aan het medisch thema Gezin en Geneesmiddel te beginnen dien je minimaal twee van de voorafgaande thema’s te hebben doorlopen.

Beschrijving

Het medisch thema Gezin en Geneesmiddel draait om de farmacotherapie van de mensen binnen het gezinssysteem. In de eerste week maak je de hormoonhuishouding van de man en vrouw van jong tot oud je eigen. Je gaat vervolgens aan de slag met het aanleren van de farmacotherapie bij verschillende aandoeningen die voorkomen in de gynaecologie, urologie, voortplantingsgeneeskunde en pediatrie. Hierbij spelen ook de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en bij kinderen een belangrijke rol. Naast aandoenings- en geneesmiddelkenmerken ga je ook aandacht besteden aan de invloed van patiëntkenmerken op het geneesmiddelgebruik.

Naast het gezin staat ook het geneesmiddel centraal in dit thema, met veel aandacht voor productzorg. Ook gaan we dieper in op het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de registratie.

De farmaceutische coschappen zullen plaatsvinden in de poliklinische apotheek. Je gaat leren wat de poliklinische apotheek typeert in bedrijfsvoering, farmaceutische zorg en patiëntenpopulatie.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

 • Leg je de pathofysiologie en farmacotherapie van verschillende aandoeningen in de gynaecologie, urologie, voortplantingsgeneeskunde en pediatrie uit;

 • Betrek je de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en kinderen in het farmacotherapeutisch advies;

 • Voer je een consult uit bij een ziekenhuisopname en –ontslag en voert adequate medicatieoverdracht uit in de poliklinische apotheek;

 • Beoordeel je een bereidingsaanvraag, stel je een bereidingsvoorschrift op, pas je een handelspreparaat aan en maak je een niet-steriel product voor toediening gereed;

 • Omschrijf je de consequenties voor de praktijk voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de registratie.

Rooster

Zie de website van onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de poliklinische apotheek om je vervolgens in de negende week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

In de farmaceutische coschappen zijn er twee terugkomdagen op de universiteit. Deze dag bestaat uit een praktijkreflectie en cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 • Schriftelijke tussentoets (multiple-choicevragen; kennis:inzicht:toepassing 30:15:5) (20%)

 • Eindbeoordeling farmaceutisch coschap (40%)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen) (40%)

De eindbeoordeling van de praktijk en de eindtoets moeten elk met minimaal een voldoende beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. De tussentoets moet bij een onvoldoende verplicht binnen het thema opnieuw afgelegd worden. Een onvoldoende voor het hertentamen van de tussentoets telt mee in het gewogen gemiddelde voor het eindoordeel van het thema.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle werkgroepen, practica, praktijkreflecties en het mentoraat.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuur

In het vierde thema wordt intensief gebruik gemaakt van de volgende boeken en programma’s:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer e.a. 2015 (1e editie).

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8e editie). Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017 (abonnement)

 • SPSS (abonnement)

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via farmacie.MT4@lumc.nl