Prospectus

nl en

Infectieziekten en Immunologie

Course
2017-2018

Toegangseisen

Je dient tenminste drie van de volgende thema’s te hebben doorlopen: Medisch thema 1 Patiënt en Apotheker, medisch thema 2 Hart- en Vaatziekten, medisch thema 3 Ouderen en medisch thema 4 Gezin en Geneesmiddel.

Beschrijving

Het thema Infectieziekten en Immunologie richt zich op de behandeling van infectieuze en immunologische aandoeningen in het kader van de ziekenhuisfarmacie. In de eerste week wordt de pathofysiologie en de farmacotherapie van verschillende soorten infecties bestudeerd, waaronder luchtweginfecties, wondinfecties en HIV. Je leert over therapeutic-drug monitoring (TDM) en de toepassing daarvan bij de behandeling van infectieziekten. De geneesmiddelen in dit thema worden veelal intraveneus toegediend en je leert de principes van deze formuleringen en wijze van voor toediening gereed maken.

In de tweede week worden auto-immuunziekten behandeld en is er specifiek aandacht voor inflammatoire darmziekten, reuma en psoriasis. De aandachtspunten van de farmacotherapie bij orgaantransplantaties worden aangeleerd en je leert de toepassing van TDM bij de specifieke geneesmiddelen. Relatief nieuw is de behandeling met monoklonale antilichamen (Mab). Je leert de principes van deze farmacotherapie, evenals de productie en wijze van voor toediening gereedmaken (VTGM).

Infectieziekten en Immunologie is het eerste thema waarvan de farmaceutische coschappen plaats vinden in de ziekenhuisapotheek. Naast het bereiden van een eenvoudige infuusoplossing en steriel VTGM leer je het product analyseren op kwaliteit. Tijdens het cursorisch onderwijs leer je communiceren met zorgverleners in het ziekenhuis, onderdeel daarvan is feedback geven aan collega’s.

Leerdoelen

Na afloop van dit blok kun je:

 • de (patho)fysiologie en farmacotherapeutische behandeling van veelvoorkomende infectieziekten en immunologische aandoeningen uitleggen, waaronder virale en bacteriële infecties, HIV, reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekten, psoriasis en profylaxe van afstotingsreacties bij weefsel- en orgaantransplantaties;

 • de belangrijkste farmacokinetische begrippen en modellen en veelgebruikte bio-analytische bepalingsmethoden noemen en toepassen bij de medicatiebegeleiding en medicatiebewaking;

 • een bereidingsprotocol maken en verbeteren voor een eenvoudige infuusoplossing en VTGM van steriele producten, deze bereiding uitvoeren en kwaliteitscontroles uitvoeren;

 • samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis beleid ontwikkelen met betrekking op de farmacotherapie.

Rooster

Zie de website van onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek en op afdelingen in het ziekenhuis om je vervolgens in de negende en laatste week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

In de farmaceutische coschappen zijn er wekelijks twee terugkomdagen die bestaan uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 • Schriftelijke tussentoets (multiple-choicevragen; kennis:inzicht:toepassing 30:15:5) (20%)

 • Eindbeoordeling farmaceutisch coschap (40%)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen) (40%)

De eindbeoordeling van de praktijk en de eindtoets moeten elk met minimaal een voldoende beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. De tussentoets moet bij een onvoldoende verplicht binnen het thema opnieuw afgelegd worden. Een onvoldoende voor het hertentamen van de tussentoets telt mee in het gewogen gemiddelde voor het eindoordeel van het thema.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle practica en werkgroepen.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuur

In het vijfde thema wordt intensief gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Inleiding Evidence Based Medicine. Offringa. 2013.

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8th edition).

 • The Immune System. Parhm. 2015 (4th edition).

 • Pharmaceutical Biotechnology; Fundamentals and Applications. Crommelin, Sindelar, Meibohm. 2013 (4th edition).

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer et al. 2015 (1st edition).

Abonnement op Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact


Via farmacie.mt5@lumc.nl