Prospectus

nl en

Acute en Intensieve Zorg

Course
2017-2018

Toegangseisen

Je dient tenminste vier van de thema’s van jaar 1 te hebben doorlopen en minimaal drie daarvan met een voldoende te hebben afgerond.

Beschrijving

Met het thema Acute en Intensieve Zorg start je aan het tweede jaar van de master Farmacie. Je leert hier onder andere een bijdrage te leveren aan de farmacotherapie van patiënten in het ziekenhuis die acute of intensieve zorg behoeven. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten die behandeld worden op de spoedeisende hulp, opgenomen zijn voor een operatie of op de intensive care (IC) verblijven.

In de eerste week herhaal je de kennis over de aandoeningen uit de voorafgaande thema’s en pas je deze toe op acute situaties, zoals de farmacotherapie bij de behandeling van een myocard infarct of longembolie. Je bestudeert de advisering over de behandeling van intoxicaties, de gevolgen van acute aandoeningen waaronder shock en sepsis en de wijze van zorgverlening op de IC. De gevolgen van de aandoeningen in dit thema kunnen levensbedreigend zijn en de advisering rondom medicatie kan onder tijdsdruk stress opleveren. In een werkcollege krijg je aanwijzingen hoe je het beste met deze vorm van stress kunt omgaan en is er aandacht voor de advisering rondom intoxicaties onder tijdsdruk.

Voor de start van de farmaceutische coschappen herhaal je de productkennis uit de thema’s Gezin en Geneesmiddel en Infectieziekten en Immunologie. Deze kennis vul je aan met de productkennis en bereiding van complexe steriele bereidingen. Vanaf de derde week ga je de opgedane kennis toepassen in de ziekenhuisapotheek en op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Je maakt kennis met de dagelijkse werkzaamheden van de ziekenhuisapotheker middels praktijkopdrachten. In het cursorisch onderwijs tijdens de farmaceutische coschappen werk je samen met andere studenten aan een farmacotherapeutisch rapport voor de beoordeling van de therapeutische waarde van een geneesmiddel.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema:

 • Stel je een advies op voor de farmacotherapeutische (symptomatische) behandeling en waar mogelijk antidota van intoxicaties;

 • Leg je de pathofysiologie en medicamenteuze behandeling uit van acute aandoeningen, waaronder sepsis, shock, acuut coronair syndroom, CVA, TIA en longembolie;

 • Beoordeel je de medicatie van een patiënt met complexe zorg op de IC of voorafgaand aan een operatie;

 • Bereid je een steriele injectie, analyseer je deze en stel je een advies op voor het vrijgeven van het product met behulp van een bereidingsprotocol en analysevoorschrift;

 • Beoordeel je een geneesmiddel aan de hand van de therapeutische waarde op basis van literatuur.

Rooster

Zie de website van onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek en op afdelingen in het ziekenhuis om je vervolgens in de negende en laatste week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

In de farmaceutische coschappen zijn er wekelijks twee terugkomdagen die bestaan uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 • Schriftelijke tussentoets (multiple-choicevragen; kennis:inzicht:toepassing 30:15:5) (20%)

 • Eindbeoordeling farmaceutisch coschap (40%)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen) (40%)
  De eindbeoordeling van de praktijk en de eindtoets moeten elk met minimaal een voldoende beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. De tussentoets moet bij een onvoldoende verplicht binnen het thema opnieuw afgelegd worden. Een onvoldoende voor het hertentamen van de tussentoets telt mee in het gewogen gemiddelde voor het eindoordeel van het thema.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle practica en werkgroepen.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuur

In het zesde thema wordt intensief gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Inleiding Evidence Based Medicine. Offringa. 2013.

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8th edition).

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer et al. 2015 (1st edition).

Abonnement op Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via farmacie.MT6@lumc.nl