Prospectus

nl en

Centraal Zenuwstelsel

Course
2017-2018

Toegangseisen

Je moet minimaal vijf voorgaande Medische thema’s doorlopen hebben en tenminste drie daarvan met een voldoende hebben afgerond.

Beschrijving

In het thema Centraal Zenuwstelsel richt de student zich op de farmacotherapie van neurologische en psychiatrische aandoeningen. In de twee eerste weken bestuderen de studenten de fysiologie en anatomie van de hersenen en zenuwen om vanuit daar de pathogenese, de pathofysiologie en het beloop van de aandoeningen te leren. In het thema Ouderen is de start gemaakt met de aandoeningen dementie en slaapstoornissen, in Centraal Zenuwstelsel wordt deze kennis herhaald en verdiept de student zich in psychotische stoornissen, verslavingsziekten en de farmacotherapie bij ADHD. In de tweede week draait het onderwijs om de neurologische aandoeningen waaronder de ziekte van Parkinson, Multiple sclerose en epilepsie.

Vanaf de derde week lopen de studenten farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek en de afdeling psychiatrie en neurologie. Met praktijkopdrachten zoekt de student de verdieping en verbreding op van de kennis die is opgedaan in de eerste twee weken. Tijdens het cursorisch onderwijs is er extra aandacht voor professioneel gedrag waarin de studenten leren over lastige consulten en diversiteit. . De student leert het onderscheid maken tussen de apotheker als zorgverlener en onderzoeker.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema kan de student:

 • de pathogenese, pathofysiologie, pathologie, beloop, prognose en risicofactoren van de belangrijkste psychiatrische en neurologische aandoeningen uitleggen;

 • de belangrijkste geneesmiddelengroepen, die worden toegepast bij de psychiatrische en neurologische aandoeningen, met hun werkingsmechanisme, bijwerkingen, metabolisme en kinetiek kunnen beschrijven, onderscheiden en toepassen;

 • het benoemen van de farmacotherapeutische behandeling van de belangrijkste psychiatrische en neurologische aandoeningen, de behandelmogelijkheden benoemen, deze behandeling ordenen op basis van patiëntkenmerken en dit wetenschappelijk onderbouwen;

 • Een wetenschappelijk onderzoek op heldere wijze aan medestudenten en collega’s refereren;

 • Wetenschappelijke informatie vertalen naar beleid voor de behandeling van de individuele patiënt.

 • De belangrijkste bio-analytische bepalingsmethodes kennen die gebruikt worden bij therapeutic drug monitoring van geneesmiddelen.

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. In de eerste twee weken wordt cursorisch onderwijs gegeven met onderstaande onderwijsvormen. In week drie tot en met acht loopt de student farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek en afdelingen in het ziekenhuis om zich vervolgens in de negende week te kunnen richten op de eindtoets.

In de farmaceutische coschappen zijn er wekelijks twee terugkomdagen die bestaan uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs.

De onderwijsvormen bestaan uit:
Hoorcolleges, werkgroepen, werkcolleges, zelfstudie, zelfstudieopdrachten, coschappen, praktijkreflectie.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:

 • Schriftelijke tussentoets (multiple-choicevragen; kennis:inzicht:toepassing (30:15:5)) (20%)

 • Eindbeoordeling farmaceutisch coschap (40%)

 • Schriftelijke eindtoets (open vragen) (40%)

De eindbeoordeling van de praktijk en de eindtoets moeten elk met minimaal een voldoende beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen. De tussentoets moet bij een onvoldoende verplicht binnen het thema opnieuw afgelegd worden. Een onvoldoende voor het hertentamen van de tussentoets telt mee in het gewogen gemiddelde voor het eindoordeel van het thema.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle practica en werkgroepen.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuur

In het vijfde thema wordt intensief gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek Farmaceutische Patiëntenzorg. De Gier e.a.

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Het Geneesmiddel. Buurma e.a. (5e editie)

 • Inleiding Evidence Based Medicine. Offringa. 2013.

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer e.a. 2015 (1e editie).

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8e editie).
  Abonnement op Commentaren Medicatiebewaking 2016/2017

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via Farmacie.MT7@lumc.nl