Prospectus

nl en

Praktijk 2 (ICLON - masteropleiding)

Course
2017-2018

Toegangseis

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

  • De student is in staat om met name voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo activerend vakonderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, leerlingen te begeleiden, leerstof te ontwikkelen en in de schoolorganisatie te participeren.

  • De student is in staat een veilige leeromgeving voor deze leerlingen tot stand te brengen.

  • De student is in staat deze leerlingen te helpen de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en hen vertrouwd te maken met de manier waarop deze kennis en principes worden gebruikt in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken.

  • De student is in staat zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren, en te ontwikkelen.

Beschrijving

Praktijk 2 beslaat de tweede helft van de opleiding. Het omvat minimaal 130 klascontacturen, waarvan de student ten minste 65 uren zélf (deel)lessen geeft, waarvan 45 in de bovenbouw van havo en vwo.
Een aanstelling op een school voor Voortgezet Onderwijs kan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan:

  • een omvang heeft van minimaal 6 lesuren;

  • bovenbouw uren bevat (zie hierboven);

  • een minimale duur heeft van drie maanden.

Studenten die werkzaam zijn in het mbo of hbo kunnen bij uitzondering een aantal uren van hun baan laten meetellen voor de invulling van het praktijkdeel (doorgaans alleen Praktijk 2), indien zij beschikken over voldoende onderwijscompetenties met betrekking tot de reguliere doelgroep, de werkcontext (mbo/hbo) voldoet aan de randvoorwaarden van het praktijkdeel en uitvoering van de opdrachten voor de lerarenopleiding mogelijk maakt. Zij moeten hiervoor eerst contact opnemen met de coördinator beroepspraktijk.

In alle gevallen geldt dat er op school een adequate opleidingsstructuur moet zijn (d.i. begeleiding en beoordeling door ervaren en/of getrainde begeleiders op school) en dat de school lesbezoek door de supervisor (ICLON) toestaat.

Werkvorm

Functioneren als docent waaronder verzorgen van onderwijs, observeren van lessen van collega’s, voeren van gesprekken met leerlingen (en ouders), bijwonen van vergaderingen, deelnemen aan schoolactiviteiten en ontwerpen van lesmateriaal. Daarnaast voert de student gesprekken met de begeleider op school (SO/WPB) en met de supervisor (ICLON).

Toetsing

Toetsing en beoordeling van Praktijk 2 gebeurt op basis van 360° feedback (inhoud en specifieke opdrachten staan vermeld in de studiewijzer, onderdeel Praktijk 2) en een beoordelingsgesprek. Op basis van informatie over het functioneren van de student in de praktijk (van leerlingen, begeleiders op school (SO/WPB), schoolleiding) formuleert de supervisor een eindoordeel dat in het beoordelingsgesprek van Praktijk 2 met de begeleider op school (SO/WPB) en de student wordt besproken. De beoordeling vindt plaats aan de hand van alle rubrics, behalve die van vakdidactisch onderzoeker.

Digitale leeromgeving

Blackboard