Prospectus

nl en

Teaching History and Civics

De lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting is een voorbereiding op een loopbaan in het voortgezet onderwijs (onder- en bovenbouw) of het MBO en leidt op tot een eerstegraads lesbevoegdheid.

De lerarenopleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding waarin theorie en praktijk gecombineerd worden. Studenten maken zich de stof vooral eigen door zelfstandig werken, samenwerken en het volgen van werkcolleges. Ze verwerven wetenschappelijke kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek en leren het zelfstandig ontwikkelen, innoveren en onderzoeken in de beroepspraktijk. De opleiding wordt samen met scholen waar het ICLON nauw mee samenwerkt, vormgegeven.
Voor de praktijkcomponent van de opleiding kan gebruik worden gemaakt van een stage of, onder bepaalde voorwaarden, van een betaalde arbeidsplaats.

De lerarenopleiding kan zowel in voltijd als in deeltijd worden gevolgd.

Voor aanmelding, aanmeldingsdeadlines, toelatingseisen en verdere informatie zie de website van het ICLON

Meer uitdaging?
Wil je een uitdagende loopbaan in een internationaal gerichte schoolomgeving? Meld je dan aan voor het World Teachers Training Programme. Studenten met een goede kennis van het Engels kunnen hiermee naast de lesbevoegdheid ook een certificaat behalen voor het lesgeven in scholen met tweetalig onderwijs (TTO) en internationaal onderwijs (IB).

Curriculum

Course EC Semester 1 Semester 2
Leren en instructie 1 5
Vakdidactiek 1 Geschiedenis en Staatsinrichting (master) 5
Pedagogiek (ICLON - masteropleiding) 5
Praktijk 1 (ICLON - masteropleiding) 15
Leren en instructie 2 3
Vakdidactiek 2 Geschiedenis en staatsinrichting (master) 5
Vakdidactisch Ontwerponderzoek 7
Praktijk 2 (ICLON - masteropleiding) 15

Meer informatie

Studiegids

De Studiegids wordt uitgereikt tijdens de startweek (zie ook het kopje 'Bestanden' rechts). In de Studiegids kun je meer informatie vinden over bijvoorbeeld het praktijkdeel van de opleiding, beoordelingsmomenten en inleverdata of kwaliteitszorg. Tevens zijn de rubrics hierin opgenomen.

Studiepuntenregistratie

Studiepunten worden verwerkt in het universitaire studenteninformatiesysteem (uSis). Met je ULCN-account kun je inloggen in uSis voor een overzicht van je studiepunten. Op de universitaire website kun je zo nodig meer informatie vinden over ULCN en uSis.

Afstuderen

Als je alle onderdelen van je opleidingsprogramma (inclusief eventuele vakdeficienties) hebt afgerond, wordt de afstudeerprocedure in gang gezet zodra het laatste studieresultaat verwerkt is in USIS. Je ontvangt hierover vervolgens een mail van het secretariaat.
Let op het volgende:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig uitschrijven bij de universiteit (Administratie > Uitschrijven bij de universiteit). Dat doe je via Studielink.

 • Om af te kunnen studeren moet, indien van toepassing, ook aan alle overige voorwaarden van het toelatingsbesluit voldaan zijn.

 • Ten behoeve van de visitatie is het verplicht al het beoordeelde materiaal inclusief beoordeling en de onderbouwing daarvan (per onderdeel) bij het ICLON Secretariaat in te leveren. Wij ontvangen dit bij voorkeur digitaal via SURF Filesender naar iclonlo@iclon.leidenuniv.nl. Inloggen doe je met je ULCN-account.

Sla de documenten hierbij op in de onderstaande submappen (d.m.v. een Zip-bestand kun je een hele map uploaden):

 • Praktijk 1 & 2 (360 graden feedback, incl. o.a. VIL, zelfanalyse en beoordeling BOS/vakcoach)

 • Vakdidactiek 1 (2 lessen)

 • Vakdidactiek 2 (praktijktheorie en lessenserie)

 • Pedagogiek (doorlopende casus)

 • Vakdidactisch ontwerponderzoek (het verslag ervan/rapport/artikel)

 • Leren en instructie 1 (video–analyse regisseur)

 • Leren en instructie 2 (video–analyse alle rollen/alternatieve analyse)

Diploma-uitreiking

Twee keer per jaar vindt een feestelijke diploma uitreiking plaats, in principe op de laatste vrijdag van de maanden maart en september. Zodra je laatste studieresultaat in uSis is verwerkt, krijg je vanuit het secretariaat een e-mail met onder andere een link naar het aanmeldingsformulier voor de diploma-uitreiking.

Reglementen ICLON lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je de volgende documenten

 • de Onderwijs- en Examenregeling (OER);

 • de Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R);

 • de lijst van examinatoren;

 • tentamendocument studenten ICLON voor het vak L&I.
  In de OER en de R&R (geldig vanaf 1 september 2017) zijn onder andere de volgende punten vastgelegd: regels omtrent toelating tot de opleiding en tot vakken, tentamenprocedures, het studieprogramma en de organisatie van de opleiding.

Examencommissie en examinatoren

Bekijk de samenstelling van de Examencommissie op de volgende website. De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het collegejaar 2017-2018 vind je in de lijst van examinatoren.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) heeft een adviserende taak en richt zich op het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Bij de start van elk nieuw cohort worden studenten uitgenodigd zitting te nemen in de OC. Op de volgende website vind je een actueel overzicht van alle OC-leden.
Voor vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding, kun je contact opnemen met de opleidingscommissie via: opleidingscommissie@iclon.leidenuniv.nl.

Klachtencoördinator

De klachtencoördinator voert de Regeling Overige Klachten uit. Dat houdt in dat als een klacht niet onder een van de andere regelingen, zoals de (universitaire ) Ombudsfunctionaris, de Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag of de Commissie Wetenschappelijke Integriteit valt, de klachtencoördinator van het ICLON de klacht zal behandelen. De klachtencoördinator van het ICLON is mw. dr. N. Saab.