Prospectus

nl en

Metabolisme 2

Course
2018-2019

Periode

Maandag 4 februari t/m vrijdag 1 maart 2019.

Beschrijving

Dit blok houdt zich bezig met het metabolisme van het menselijk lichaam en is een vervolg op Metabolisme I. Om het lichaam in stand te houden zijn energie en bouwstoffen nodig, die uit het voedsel worden opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen in het lichaam via verschillende routes worden afgebroken. De afbraak van grote moleculen naar kleine bouwstenen wordt katabolisme genoemd. Deze kleine moleculen worden weer als bouwstof gebruikt voor de synthese van complexe moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren. Er bestaan diverse koppelingen tussen de verschillende metabole routes, hetgeen onder normale omstandigheden leidt tot een geïntegreerd metabolisme. De regulatie van dit metabolisme is van essentieel belang voor de homeostase van het lichaam. Hormonen zoals insuline en glucagon spelen hierbij een belangrijke regulerende rol. Teneinde inzicht te krijgen in al deze processen, is het blok in 3 thema’s onderverdeeld. Bij Voeding en Spijsvertering zal de nadruk op het proces en de locatie van de spijsvertering liggen. Bij het 2e thema Metabole balans staat de integratie van alle afzonderlijke metabole routes centraal en wordt de stof uit metabolisme 1 nog eens kort herhaald. Het derde thema Regeling en ontregeling bespreekt de regulering van het metabolisme. Als voorbeelden van (ont)regeling zullen bruin vet, de rol van de schildklier in het metabolisme, het stikstofmetabolisme o.i.v. een eiwitrijk en eiwitarm dieet, diabetes en vasten bestudeerd worden.

Doel

Leerdoelen. De student:

  • toont inzicht in de processen via welke voedingsstoffen worden omgezet in bouwstenen, en in de processen waarbij deze bouwstenen weer tot complexe moleculen worden omgezet (metabole routes).

  • toont inzicht in de bijdrage van de verschillende processen in de instandhouding van het lichaam.

  • toont inzicht in de locatie van processen (metabole routes, instandhouding van het lichaam).

  • toont inzicht in de samenhang tussen en de regulering van de verschillende metabole routes en de bijdragen vanuit verschillende organen en weefsels.

  • toont inzicht in de relatie tussen structuur en functie van betrokken organen en weefsels.

  • beredeneert aanpassingen die plaats vinden bij een verstoorde balans tussen de metabole routes, zoals bij diabetes en diëten, en interpreteert de klinische gevolgen.

  • toont inzicht in visie en argumentatie die ten grondslag kunnen liggen aan meningsvorming in de maatschappij bij bio(medische) onderwerpen zoals orgaandonatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, microscopiepractica, biochemisch practicum (practica zijn verplicht)

Toetsing

De student wordt formatief getoetst door het bespreken van zelfstudieopdrachten in de werkgroep en door het bediscussiëren en verbeteren van gemaakte opdrachten. Summatieve toetsing vindt plaats via een schriftelijk tentamen, dat bestaat uit open eindvragen. De boeken Biochemistry van Campbell, Medical Physiology van Boron en Boulpaep, en Histology van Pawlina mogen geraadpleegd worden. Rapport over biochemisch prakticum wordt beoordeeld door en in de lijn CiS op academisch schrijven en structuur.

Tentamendata

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Literatuur

  • M.H. Pawlina et al. Histology: a Text and Atlas.

  • M.K. Campbell en S.O. Farrell. Biochemistry.

  • Boron, W. en Boulpaep, E. Medical Physiology, Third Edition