Prospectus

nl en

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek

Course
2018-2019

Beschrijving

De cursus ‘Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek’ (MTPO) behelst een introductie in theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder de politieke wetenschap. Studenten maken kennis met in dit verband belangrijke assumpties, uitgangspunten en concepten, en principes en benaderingen. Aan de hand van een basisboek en overige literatuur wordt tijdens hoorcolleges onder veel meer ingegaan op de vraag wat wetenschappelijke kennis is, wat een theorie is, wat concepten zijn, wat dient te worden verstaan onder operationalisatie en meting, en welke (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksstrategieën en methoden van dataverzameling er zoal zijn met welke sterkere en zwakkere punten in termen van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Leerdoelen

Doel: 1. Introductie in de theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek en kennismaking met enkele belangrijke assumpties, concepten en principes van politicologisch onderzoek.
Doel: 2. Verwerven van inzicht in de criteria die gesteld kunnen worden aan kwalitatief hoogwaardige data en verschaffen van een overzicht van enkele veel voorkomende dataverzamelingsmethoden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Studiemateriaal

Sandra Halperin and Oliver Heath, Political Research. Methods and Practical Skills. Oxford: Oxford University Press, 2017, Second Edition.

Benodigde extra literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard of anderszins.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen (uiteraard met mogelijkheid tot herkansing) waarin alle stof van de voorgeschreven literatuur en hoorcolleges getoetst kan worden. Nadere regels aangaande de berekening van het eindcijfer worden nog bekend gemaakt.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster