Prospectus

nl en

Slavery in the Graeco-Roman world

Course
2018-2019

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor GLTC-studenten: Overzicht Oude Geschiedenis 1 en/of 2 behaald. Studenten GLTC kunnen dit vak voor 5EC volgen.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

Slavernij was in de pre-moderne tijd een zeer gangbare vorm van onvrije arbeid. Toch zijn er in de loop van de geschiedenis slechts vijf ‘slaven-maatschappijen’ geweest waarin slaven meer dan 20 % van de bevolking uitmaakten. Tot deze selecte groep behoren het klassieke Athene en Romeins Italië. Juist omdat de alomtegenwoordigheid van slaven in de Grieks-Romeinse wereld zo vanzelfsprekend lijkt, worden allerlei problemen gemakkelijk over het hoofd gezien. Zo kan men zich afvragen waardoor juist in Griekenland en Rome slavenmaatschappijen zijn ontstaan. En waar kwamen de Griekse en Romeinse slaven vandaan? Werden de meeste slaven bijvoorbeeld als slaaf geboren of werden de meesten juist gekocht? Waren er evenveel mannelijke als vrouwelijke slaven of zijn er aanwijzingen dat een van beide geslachten in de meerderheid was? Werden mannelijke en vrouwelijke slaven ingezet in dezelfde sectoren van het maatschappelijke en economische leven of kunnen er op dit punt verschillen worden vastgesteld? Hoe zit het met het uitzicht van slaven op vrijlating: was dit (voor sommige categorieën slaven?) een reëel perspectief of waren de kansen gering? En werden ex-slaven gemakkelijk opgenomen in de maatschappij of bleven zij een herkenbare groep van tweederangs burgers? Waar deze vragen op zich al interessant zijn, is het bedoeling de inzichten van de deelnemers (inclusief de docent) verder aan te scherpen door de vergelijking tussen Griekenland en Rome.

Thematisch sluit dit werkcollege aan bij het HC ‘Global Connections’

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Kennis van en inzicht in de rol van slavenarbeid in de Grieks-Romeinse maatschappij en economie en de implicaties hiervan voor ons begrip van het maatschappelijke leven in het klassieke Griekenland en Romeins Italie.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Zie Roosters Oude Nabije Oosten-Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40

 • Maken opdracht(en) : 16

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 200

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: bibliograferen
  getoetste leerdoelen: wetenschappelijke literatuur zoeken

 • Opdracht 2: optreden als referent bij half-voltooid werkstuk
  getoetste leerdoelen: sterkte-zwakte analyse van wetenschappelijke schrijfproducten, vermogen om op basi hiervan op een constrcutieve wijze adviezen te geven

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie:10 %

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 0%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Peter Hunt, Ancient Greek and Roman Slavery (Oxford 2018)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. L. de Ligt

Opmerkingen

Geen