Prospectus

nl en

Travelling Asia: Travelogues from 1200 till the Present

Course
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Korte inleidende beschrijving van de cursus met de aanduiding van de leerstof of het onderwerp van de cursus en de leermiddelen die gebruikt worden.

In de beschrijving dient duidelijk gemaakt te worden hoe het thema van het werkcollege is verbonden met het Kerncollege (KC) waaraan het BA-WC is gekoppeld: semester 1>KC 'Grenzen van de Macht') of semester 2>KC 'Global Connections' .

In de periode vanaf 1200 schiepen de voortgaande uitdijing van de Islamitische wereld, de Mongoolse veroveringen en later ook het Europese overzeese netwerk kaders waarin handelaren en andere reislustigen zich makkelijker door Azië konden bewegen. De periode vangt aan met de iconische reisverslagen van Marco Polo en Ibn Battuta. Na 1500 kwam er een gestage en almaar groeiende stroom van verslagen van Europese belevenissen in Azië op gang, en die kwamen ook nog in veel grotere oplagen beschikbaar dan enige voordien. Als we aan vroegmoderne reisverslagen denken, denken we daarom in eerste instantie aan die van West-Europeanen, maar er komen tegenwoordig ook steeds meer uitgaven en vertalingen beschikbaar van verslagen van Turkse, Iraanse, Russische, Chinese en andere reizigers. In de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw kwam het melancholieke en introspectieve dat al eerder bij Aziatische reizigers te vinden was ook in zwang bij Europeanen die zich door Azië bewogen. Bij postkoloniale reizigers zoals V.S. Naipaul zie je de erfenis van eeuwen reizen in combinatie met snoeiharde kritiek. Dwars door al die blikrichtingen en ontwikkelingen verkent dit college hoe reisverslagen werden opgesteld en hoe zij de ontmoetingen van hun auteurs verpakten.

Dit college sluit aan bij het kerncollege ‘Global Connections’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Heeft kennis van en inzicht in de genre-specifieke elementen van reisverslagen uit verschillende perioden.

 • 9) Heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste theoriën omtrent Europese reisverslagen en van theoriën over mogelijke onderscheiden met niet-Europese reisverslagen.

 • 10) Kan Oriëntalisme in teksten herkennen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 12x2=24 uur

 • Voorbereiden college: 12x4=48 uur

 • Maken opdracht(en) inclusief presentatie : 4x7=28 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 180 uur

Toetsing

Instructie:
Hieronder geeft u aan:
1. de wijze van toetsing in uw college, met de leerdoelen die aan de toetsen zijn gekoppeld. Let daarbij op het volgende:

 • Verwijs s.v.p. naar de nummering van de leerdoelen in het bovenstaande invulveld ‘Leerdoelen’.

 • Enkele algemene leerdoelen zijn al ingevuld. Wijzig daar s.v.p. niets aan.

 • De toetsing moet alle hierboven geformuleerde leerdoelen dekken, dus inclusief de samenwerkingsopdracht.

 1. de weging van de verschillende toetsonderdelen t.b.v. het eindcijfer en eventuele aanvullende eisen voor het verkrijgen van een voldoende. Binnen de opleiding is het gangbaar dat het werkstuk voor 60 tot 70% meeweegt in de eindbeoordeling.
 2. de herkansingsmogelijkheid – deze is gestandaardiseerd. Wijzig daar s.v.p. niets aan.

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, vul aan met de nummers van hierboven geformuleerde leerdoelen 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, vul aan 6-9 (inkadering en contextualisatie werkstukonderwerp)

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, vul aan 8-10 (verbanden leggen met specifiek bestudeerde literatuur)

 • Opdracht 1 (geef korte omschrijving) (literatuuropdracht) 8-10
  getoetste leerdoelen: vul in

 • Opdracht 2 (geef korte omschrijving) (projectspecifiek) 8-10
  getoetste leerdoelen: vul in

 • Opdracht 3 (geef korte omschrijving) (projectspecifiek) 8-10
  getoetste leerdoelen: vul in

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 5 %

 • Opdracht 2: 5 %

 • Opdracht 3: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; formuleer hier eventuele overige aanvullende eisen. Als het werkstuk in eerste versie niet voldoende was, kan bij de herkansing ten hoogste een zes worden gehaald.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • beschikbaar stellen literatuur

 • inleveren werkstuk (maar óók op papier)

Literatuur

 • volgt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. Gijs Kruijtzer