Prospectus

nl en

Religion, mission and colonialism in “Dutch Asia”, 1600 - 1900

Course
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

Kolonialisme en het verspreiden van religie zijn altijd al met elkaar verbonden geweest. Maar op wat voor manier? In Britse en Franse historiografie staat de rol van religie in het ‘koloniale project’ steeds meer centraal, maar gelden dezelfde conclusies voor de Nederlandse koloniale geschiedenis? In Afrika bouwden imperialisten vaak nederzettingen waar al onafhankelijke missiestations waren, maar in Azië bijvoorbeeld volgden Europese kerken soms op koloniale veroveringen. Doordat in de Nederlandse historiografie de nadruk vaak erg ligt op handel en koloniaal beleid, wordt soms vergeten dat ook geloof een belangrijk aspect was van de dagelijkse koloniale praktijk. Op afgelegen eilanden in indonesië had de lokale bevolking soms intensiever contact met zendelingen dan met bestuursambtenaren. Op Sri Lanka in de achttiende eeuw waren inheemse protestantse schoolmeesters belangrijke tussenpersonen tussen de VOC en lokale dorpelingen. Kunnen we het werk van predikanten, schoolmesters en zendelingen op afgelegen eilanden in Indonesië ook zien als verlengstuk van het Nederlandse kolonialisme? En hoe ervoer de lokale bevolking de aanwezigheid van de Nederlandse zendelingen en predikanten eigenlijk?

In dit seminar onderzoeken we de relatie tussen de Nederlandse Protestantse kerk, kolonialisme en samenleving in Azië. We kijken daarbij zowel naar de activiteiten van de predikanten binnen de VOC in de 17e en 18e eeuw als van de zendelingen in de negentiende eeuw. In het college hanteren we daarvoor drie perspectieven: hoe was de interactie tussen de lokale bevolking en de predikanten en zendelingen? Hoe keken de zendeligen zelf aan tegen het koloniaal bestuur? Op welke manier werd de bevolking in Nederland betrokken bij zendings en missie-activeiten overzee? In het het Classisarchief van de Nederlands Hervormde kerk in Amsterdam, het Nationaal Archief in Den Haag en het archief van de Gereformeerde Zendingsbond in Utrecht, bestuderen we de bronnen uit de achttiende en negentiende eeuw. Elke student kiest één van de perspectieven en gaat op zoek naar de verhouding tussen religie en expansie in een complexe koloniale realiteit. Op deze manier bieden we met elkaar een waardevolle aanvulling over Nederland binnen de internationale literatuur over religie en kolonialisme.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Krijgt inzicht in de meest recente debatten rondom kolonialisme en geloof

 • 10) Leert te werken met de archieven van de VOC-, de Amsterdamse Classis- en het zendingsarchief en de koloniale Azië collecties van de UB

 • 11) Leert de resultaten van het specifieke archiefonderzoek in verband te brengen met debatten in de literatuur

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.
  Studenten dienen er rekening mee te houden dat we in het kader van dit college ook de relevante archiefinstellingen gaan bezoeken.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 52 uur

 • Voorbereiding voor toetsing (entreetoets): 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 190 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 pagina’s, exclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 2-5, 9-11

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 1, 9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 10,11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 11

Weging

Werkstuk: 70%
Entreetoets:10 %
Referaat: 10%
Participatie:10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • algemene communicatie tussen docenten en de groep

Literatuur

 • Wordt aangekondigd via blackboard

 • De litertuurlijst voor de entreetoets zal van af 20 januari op blackboard beschikbaar zijn

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.F. Schrikker B. de Leede, MA A. van der Meer, MA

Opmerkingen

Geen