Prospectus

nl en

Global encounters. Early Modern Intercultural Diplomacy

Course
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Vanaf de late vijftiende eeuw breidde de Europese horizon zich geleidelijk uit tot de gehele wereld. Enerzijds kreeg dit proces gestalte in veroveringen en kolonisatie; anderzijds werden handelscontacten en diplomatieke verbindingen gezocht met machtige overzeese rijken. Europese missionarissen trachtten bovendien hun geloof over de wereld te verbreiden. De uitbreiding van deze contacten viel samen met een verandering van het diplomatieke verkeer in Europa zelf. Contacten werden regelmatiger en geleidelijk groeiden er allerlei conventies die het onderlinge verkeer vereenvoudigden. De vorming van een samenhangend Europees stelsel van permanente diplomatieke vertegenwoordigers viel dus in een periode waarin Europeanen op grote schaal contact legden met andere werelden. Tegelijkertijd was er in andere delen van de wereld eveneens sprake van politieke uitwisselingen tussen rijken. Ook daar groeiden in deze periode de contacten, binnen de eigen kring en met Europa.

In het college onderzoeken we hoe deze processen samenvloeiden. Hoe zag de praktijk van diplomatie er in andere delen van de wereld uit? Hoever reikten hun contacten en waarin week hun uitwisseling af vand de veranderende praktijken in Europa? Welke landen behoorden tot het kerngebied van de Europese diplomatie, en welke conventies werden binnen deze groep ontwikkeld? Waar lagen de grenzen van dit nauwverbonden en cultureel relatief eenvormige gebied, en hoe verschoven deze grenzen in de loop van de vroegmoderne tijd? Hoe verhielden zich nabije buitenstaanders als het Osmaanse rijk en Rusland zich tot dit kerngebied? En hoe werden verafgelegen gebieden als Afrikaanse koninkrijken, Safavidisch Perzië, Mughal India, Ming en Qing China of Tokugawa Japan benaderd? Hoe kreeg ten slotte de integratie van allerlei verafgelegen rijken in een door Europa gedomineerd stelsel vorm?

Het college stelt diplomatieke verhoudingen centraal, maar gaat daarbij niet de nauwe verbindingen met handelscompagnieën en missionarissen uit de weg. Het sluit daarmee aan bij de ‘new diplomatic history’ die de aandacht verlegt van de staat en de ambassadeur naar andere groepen en individuen in het interculturele verkeer.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) De student doet overzichtskennis op over de geschiedenis van de diplomatieke betrekkingen binnen Europa en in andere delen van de wereld;

 • 9) De student herkent de contouren van het historiografisch debat over de diplomatie en de ‘new diplomatic history’;

 • 10) De student verkrijgt inzicht in het debat over de veranderende verhouding tussen Europa en de wereld vanuit het oogpunt van hun onderlinge betrekkingen;

 • 11) De student doet een eerste verkenning in online en in druk beschikbare primaire bronnen rond intercultureel contact en diplomatie..

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • consultatie en onderlinge beoordeling 4 uur

 • Voorbereiden college:80

 • Maken opdracht(en) :50

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur):120

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

 • Synopsis (voorstadium van werkstuk waarin hoofd- en deelvragen worden uiteengezet en het thema wordt geplaatst in het bredere debat)
  getoetste leerdoelen: 1-4, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Opdrachten per week (KAVV’s over twee teksten van de gezamenlijk te lezen literatuur en toelichting daarop in de werkcolleges)
  getoetste leerdoelen: 2-5; 8-11

Weging

 • Werkstuk (waarin verwerkt de beoordeling van de synopsis): 70 %

 • Mondelinge presentatie en schriftelijke opdrachten totaal: 30 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.
De toetsonderdelen en de weging daarvan worden in de cursushandleiding en in het eerste college nader toegelicht.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • uitwisselen teksten en onderling commentaar

Literatuur

Inleiding:

 • Tracey A. Sowerby, ‘Early Modern Diplomatic History’, History Compass, 14 (2016) 441-456; * * Jerry H. Bentley, ‘Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History’, The American Historical Review, 101/3 (1996) 749-770
  Daarna in ieder geval delen uit:

 • Jeremy Black, A History of Diplomacy (London 2010)

 • M.S. Anderson, The Rise of Modern Diplomacy (London, New York 1993)

 • Tracey A. Sowerby and Jan Hennings, Practices of Diplomacy in the Early Modern World c.1410-1800 (2017)

 • Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt voor het begin van de cursus

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. J.F.J. Duindam

Opmerkingen

geen