Prospectus

nl en

War in the “Archipel”. The Indonesian decolonization conflict 1945-1950

Course
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De oorlog die de Nederlandse krijgsmacht in de jaren 1945-1950 voerde tegen de Republiek Indonesië staat tegenwoordig weer sterk in de belangstelling. Vooral het debat over de mate waarin zich in dit conflict geweldsexcessen en oorlogsmisdrijven hebben voorgedaan, trekt veel aandacht. In dit werkcollege bestuderen we de vraag hoe de Nederlandse regering tijdens haar controverse met de Republiek Indonesië het militaire geweldsinstrument heeft ingezet. Wat verwachtte zij eigenlijk van die massale inzet van de krijgsmacht? Welke doelen streefde zij na en welke strategie paste zij toe? We gaan ook in op de vraag hoe de Nederlandse regering dit conflict ‘framede’ en het grootschalige gebruik van geweld legitimeerde.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons zal ook zijn het vraagstuk van de politiek-militaire verhoudingen tijdens deze oorlog. Had het civiele gezag in Batavia en Den Haag eigenlijk wel greep op de militaire commandanten of gingen die goeddeels hun eigen gang? We moeten ons sowieso de vraag stellen in hoeverre het geweld van bovenaf werd gestuurd en beheerst. Of was er veeleer sprake van een strijd – een spiraal van geweld - waarover de politieke en militaire leiding de controle grotendeels had verloren? De vraag naar de geweldsexcessen en oorlogsmisdrijven zullen we mede in dit kader bestuderen.

Bovengenoemde vraagstukken die aansluiten bij de thematiek van het KC ‘Grenzen van de macht’ laten we in hun onderlinge samenhang aan bod komen door de rol van één sleutelfiguur in het conflict, legercommandant generaal Simon Spoor, centraal te stellen. Hoe heeft hij de strijd gevoerd?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verkrijgt kennis van de geschiedenis van het Indonesische dekolonisatieconflict en inzicht in het historiografisch debat daarover.

 • 9) verkrijgt kennis van de geschiedenis van de politiek-militaire verhoudingen in Nederland en inzicht in het historiografisch debat daarover.

 • 10) verkrijgt inzicht in de theorievorming op het gebied van de civil-military relations en leert deze theorieën en concepten bij zijn/haar eigen onderzoek te betrekken.

 • 11) heeft ervaring opgedaan met het zoeken en kritisch analyseren van primair bronnenmateriaal.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en) : 80 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 116 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (essay over wetenschappelijke literatuur)
  getoetste leerdoelen: 2, 8-10

 • Opdracht 2 (Analyse van een primaire bron)
  getoetste leerdoelen: 11

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn;

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

 • Rémy Limpach, De brandende kampongs vanGeneraal Spoor. Amsterdam 2016.

 • Jaap de Moor , Generaal Spoor. Triomf en tragiek van een legercommandant. Amsterdam 2011.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

prof.dr. B. Schoenmaker

Opmerkingen

Geen