Prospectus

nl en

Late medieval religiosity in word and image: manifestations of power

Course
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Ons beeld van de middeleeuwen wordt vandaag de dag nog steeds grotendeels bepaald door in het oog springende materiële overblijfselen van religieuze cultuur, zoals bijvoorbeeld een gotisch kerkgebouw in een hedendaags stadscentrum. In dit college onderzoeken we hoe visuele en materiele uitdrukkingen van religiositeit door zowel religieuzen als leken werden ingezet voor de legitimering van macht, en waarom. Eerst kijken we naar bredere ontwikkelingen en belangrijke thema’s in laatmiddeleeuwse religiositeit en vervolgens naar hoe dit tot uiting werd gebracht in woord en beeld. We vergelijken het beeld dat oprijst uit tekstuele bronnen, gebruikelijker voor historici, met gerelateerde visuele en materiele bronnen, om zo tot een completer beeld te komen van afbakeningen van macht in religieuze contexten.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van religieuze cultuur in laatmiddeleeuws West-Europa.

 • 9) heeft kennis van en inzicht in de rol van visuele en materiele cultuur bij de afbakening van laatmiddeleeuwse machtverhoudingen in religieuze contexten.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 2 uur = 24 uur

 • Voorbereiden college: 12 x 3 uur = 36 uur

 • Maken opdracht(en): 3 x 4 uur = 12

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 200 uur

 • Voorbereiden presentatie: 8 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (schrijven van een contextualiserende inleiding m.b.t laatmiddeleeuwse religiositeit)
  getoetste leerdoelen: 2, 9

 • Opdracht 2 (schrijven van een korte analyse van het beeld dat oprijst uit de tekstuele bronnen)
  getoetste leerdoelen: 2-3, 9

 • Opdracht 3 (schrijven van een korte analyse van het beeld dat oprijst uit de visuele /materiele bronnen)
  getoetste leerdoelen: 2-3, 8

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 7,5 %

 • Opdracht 1: 7,5 %

 • Opdracht 2: 7,5 %

 • Opdracht 3: 7,5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van studiemateriaal en mededelingen

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

Literatuur

 • Literatuur wordt deels ter beschikking gesteld via Blackboard. * * * * Bibliografische gegevens worden later bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.P. Ritsema van Eck

Opmerkingen