Prospectus

nl en

It’s a rich man’s world: capital as a source of wealth inequality

Course
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één bij dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

In reactie op de meest recente financiële crisis kwam de Occupy-beweging op met de leus ‘We are the 99%’. Dit refereert aan de disproportionele rijkdom van een hele kleine groep superrijken. Hiermee agendeerde de actiegroep het grote verschil in vermogensongelijkheid, wat iets anders is dan inkomensongelijkheid.

Vanuit de academische hoek heeft het boek Capital in the twenty-first century van Thomas Piketty veel stof doen opwaaien over dit thema. Zijn stelling dat kapitaal altijd beter rendeert dan de economie groeit (r>g) maakt inzichtelijk dat het bezit van kapitaal op zich al voldoende is om vermogensongelijkheid te vergroten. Zonder ingrijpen worden daarmee de rijken steeds rijker.
Er speelt hier nog een andere morele dimensie doorheen, namelijk die van de overerfbaarheid van vermogen. Waar inkomen uit werk, tenminste voor een deel, afhankelijk is van de capaciteiten en inspanningen van een individu, geldt dit voor inkomen uit (geërfd) vermogen niet. Binnen de meritocratische benadering van economische beloning, namelijk dat iemand wordt beloond naar arbeidsproductiviteit, is het erfrecht een vreemd element. Immers, een individu wordt beloond voor het werk of geluk van zijn of haar ouders zonder zelf een tegenprestatie te hoeven leveren.
Dit college benadert de vraagstukken rondom kapitaal en vermogensongelijkheid vanuit een historische achtergrond, maar stelt zich ten doel om na te denken over beleid voor de toekomst. We richten ons daarbij op de periode vanaf 1800 tot heden, om zo langetermijnprocessen en-effecten inzichtelijk te maken. Naast secundaire literatuur zullen we gebruik maken van overheidsrapporten, zoals van de WRR-rapporten, verslagen en databases van het CBS, LIS, Eurostat, World Inequality Database en World Income Inequality Database.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) krijgt inzicht in de verschillende dimensies van het debat over economische ongelijkheid.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

Bijeenkomsten 2 uur x 12 weken = 24 uur
Bijeenkomsten voorbereiden (ca 42 pp) = 6 uur x 12 weken = 70 uur
Referaat voorbereiden = 8 uur
Overige opdrachten (discussiebijdragen BB etc) = 12 uur
Materiaal voor werkstuk zoeken en bestuderen = 76 uur
Werkstuk schrijven = 90 uur
Totaal 280 uur (10 EC)

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 6.000-7.000 woorden, exclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 2-5, 7-9

 • Entreetoets: Tijdens het eerste college wordt een essay geschreven over een uitgereikte stelling. Hiervoor dient vooraf een tekst te worden bestudeerd die nog wordt opgegeven.
  Getoetste leerdoelen: 6, 9

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 9

Weging

Werkstuk: 75 %
Entreetoets: 5 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie docent met werkgroep

 • Het ter beschikking stellen van materiaal

 • Het inleveren van opdrachten

Literatuur

 • Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste eeuw (Amsterdam 2014).

 • Kenneth Scheve & David Stasavage, Taxing the Rich. A History of Fiscal Fairness in the United States and Europe (2016).

 • De complete literatuurlijst wordt bij de aanvang van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Namen en adressen waar studenten terecht kunnen voor meer informatie.

Dr. Alberto Feenstra Dr. L.J. Touwen

Opmerkingen