Prospectus

nl en

In between the sheets. Sexuality in the Middle Ages

Course
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de middeleeuwen was seksualiteit ook een publieke zaak. Door het verband tussen seksualiteit en sociaalmaatschappelijke aangelegenheden, zoals voortplanting en man-vrouwverhoudingen, werd seks als te belangrijk gezien om mensen maar gewoon hun gang te laten gaan. De katholieke kerk formuleerde categorieën van seksuele zonden, zoals incest en sodomie, en bepaalde zelfs op welke dagen en in welke posities getrouwde stellen hun “huwelijkse plicht” mochten voldoen. Ook medici hielden zich bezig met de vraag hoeveel seks gezond was, en de middeleeuwse literatuur staat bovendien vol met verhalen over (buitenechtelijke) seks – ter lering en vermaak.

Tijdens dit college zullen we seksualiteit vanuit verschillende perspectieven benaderen. We zullen kijken naar het begrip gender en hoe mannelijkheid en vrouwelijkheid werden vormgegeven. Ook kijken we naar begrippen als homo- en heteroseksualiteit: in hoeverre zijn dit soort moderne concepten toepasbaar op de middeleeuwse periode? Een belangrijke invalshoek betreft de constructie van een seksuele identiteit voor mensen van verschillende sociale klassen. Welk gedrag werd verwacht van jonge en oude mensen, geestelijken, en mensen uit de hogere of lagere klassen? Bepaalde gemarginaliseerde groepen uit de maatschappij, zoals joden en leprozen, maar ook mensen die van ketterij en hekserij werden beschuldigd, werden speciaal in verband gebracht met seksueel wangedrag. Ook moslims en de heidense volkeren die men tegenkwam op ontdekkingsreizen werden in die termen beschreven. Welke rol speelde seksualiteit in het vormgeven van een beeld van de Ander?

Dit college sluit aan bij het Kerncollege Global Connections. Studenten worden aangemoedigd om vergelijkingen te trekken tussen verschillende regio’s binnen Europa, dan wel zich te verdiepen in de culturele contacten tussen Europeanen en niet-Europeanen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student verwerft algemene kennis van de ontwikkeling van Latijns-christelijke ideeën over seksualiteit, en daarmee samenhangende sociaal-maatschappelijke aspecten zoals man-vrouwverhoudingen en voortplanting.

 • 9) De student verwerft kennis over de historiografische debatten rondom seksualiteit en kan zich kritisch uitlaten over de toepasbaarheid van begrippen als homo- en heteroseksualiteit in de premoderne wereld.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 4 uur = 52 uur

 • Maken opdracht(en) : 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 162 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie op basis van eigen werk (evt. in groepsverband)
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3, 5, 6-9

 • Opdracht 1 (Inleiding met vraagstelling en definitieve bibliografie)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het ter beschikking stellen van literatuur

 • Collegeschema

 • Powerpoints colleges

 • Uitleg van de opdrachten

 • Algemene informatie en mededelingen

Literatuur

 • Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe: Doing Unto Others (New York 2017).

 • Overige literatuur is online beschikbaar of wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

M.I. den Hartog

Opmerkingen

geen