Prospectus

nl en

Princely power as family business in early modern Europe

Course
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

Vorstelijke families in vroegmodern Europa genieten vaak niet zo’n goede reputatie. Benaderen we de geschiedenis van macht in Europa als een proces van rationalisering en democratisering, dan komen prinsen en prinsessen er in vergelijking wereldvreemd, irrationeel en achterhaald van af. Toch blijkt uit recente historiografie juist de veerkracht van vroegmoderne adel en zijn vermogen maatschappelijke veranderingen het hoofd te bieden. In familieafspraken en huiswetten, in huwelijkscontracten en testamenten stelden leden van vorstelijke families geïnformeerde ‘wat als?’-vragen en gedroegen zich realistischer en rationeler dan we misschien zouden verwachten.

In dit college benaderen we dynastieke geschiedenis eens niet vanuit een overwegend staatkundig perpectief maar onderzoeken we vorstelijke families als familiebedrijven, waarvan de leden land, titels en ambten zagen als familiebezit en strategieën ontwikkelden om dit bezit te handhaven en uit te breiden. Dynastieën beconcurreerden elkaar en gingen soms vanwege verkeerde keuzes onderuit. Om vorstelijke macht als familiebedrijf te onderzoeken richten we ons op vier thema’s: 1) opvoeding en socialisering, 2) huwelijk als strategie, 3) geloof en politiek en 4) familieafspraken en erfenisplanning. We besteden in dit BA-seminar ruim aandacht aan primaire bronnen en bronnenkritiek om te kunnen begrijpen met welke scenario’s voor de toekomst vorstelijke families rekening hielden en waarom, hoe ze strategieën ontwikkelden om te overleven en waarom dat wel of niet lukte.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor benaderingen en methoden in het onderzoek naar dynastieke cultuur.
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft inzicht in de historiografie over dynastieke cultuur in vroegmodern Europa

 • 10) kan vermeende vanzelfsprekendheden in dynastieke zelf-representatie herkennen en, indien nodig, problematiseren

 • 11) is in staat om inzichten uit de (familie)bedrijfskunde op een zinnige manier toe te passen op vroegmoderne vorstelijke families.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Voorbereiden college: 65 uur

 • Maken opdracht(en): 10 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 179 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: essay
  getoetste leerdoelen: 11

 • Opdracht 2: werkstukopzet
  getoetste leerdoelen: 1-2, 4, 9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • literatuur

Literatuur

 • Literatuur wordt ruim voor aanvang van het college door de docent ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. J.A. van der Steen

Opmerkingen

N.B. Er is een uitgebreide Duitstalige historiografie over dynastieke politiek en cultuur. Het is dus belangrijk dat studenten Duitse teksten kunnen lezen.