Prospectus

nl en

Criminological Research Methods I

Course
2018-2019

Toegangseisen

Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.
Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master Criminologie in Leiden. (Zie Onderwijs- en Examenregelingen master Criminaliteit en Rechtshandhaving en master Forensische Criminologie)

Beschrijving

Het doel van het vak Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I is het bijbrengen van de beginselen van het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en criminologisch onderzoek in het bijzonder, het leren maken van de keuze voor statistische technieken en het uitvoeren van (uni- en bivariate) statistische analyses.
In het eerste deel van het vak zal de focus liggen op drie onderzoeksmethoden en zullen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen: het onderzoeksplan, steekproeftrekking, meetniveaus, betrouwbaarheid, validiteit, onderzoeksontwerp, causaliteit en non- respons.
In het tweede deel van het vak worden de beginselen van beschrijvende en toetsende statistiek behandeld en ligt de nadruk op het uitvoeren en interpreteren van univariate en bivariate analyses. Tevens maakt u kennis met het statistische analyseprogramma SPSS.

Kennis van LLP (Bachelor jaar 1) wordt bekend verondersteld. M&TI vormt de basis voor Criminologische Vaardigheden (Bachelor jaar 1), M&T II (Bachelor jaar 2) en andere vakken in de M&T leerlijn (Practicum Verklarende Criminologie (Bachelor jaar 2) , Onderzoeksvaardigheden en de Bachelorscriptie (Bachelor jaar 3).

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Methoden en Technieken.

Leerdoelen

Na afronding van dit vak kunt u:

 • Een beschrijving geven van de belangrijkste begrippen van methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek (onder andere meetniveau’s, validiteit, betrouwbaarheid, causaliteit, steekproeftrekking, representativiteit, non-respons) en uw kennis van deze begrippen toepassen op voorbeelden uit de criminologische onderzoekspraktijk;

 • Verschillende methoden (onder andere, surveyonderzoek, kwalitatief interviewen, experimenten) en designs (onder andere, cross-sectioneel, longitudinaal) van onderzoek onderscheiden, herkennen, beschrijven en illustreren aan de hand van voorbeelden uit de criminologische praktijk;

 • Een beschrijving geven van de belangrijkste begrippen van statistische technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek (onder andere significantie, meetfouten, power, spreidingsmaten, normaalverdeling) en uw kennis van deze begrippen toepassen op voorbeelden uit de criminologische onderzoekspraktijk.

 • Toetsbare hypothesen formuleren bij een criminologisch vraagstuk;

 • De voorwaarden voor het uitvoeren van de in deze cursus behandelde statistische toetsen benoemen, en aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag bepalen wanneer zij voor deze statistische toetsen moeten kiezen;

 • (Eenvoudige) analyseresultaten (output) van SPSS interpreteren en op basis daarvan een conclusie trekken over een hypothese;

 • Zelfstandig univariate (frequentie analyses, centrale tendentiematen) en bivariate analyses (gepaarde en ongepaarde T-toets, Pearson en Spearman correlaties, en Chi-kwadraat toets) uitvoeren in SPSS, en de resultaten daarvan op een juiste manier interpreteren.

Rooster

Kies voor propedeuse.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mw. dr. J.M.H. Palmen en mw. F. van Dijk MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mw. dr. J.M.H. Palmen en mw. F. van Dijk, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: u dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en de huiswerkopdrachten gemaakt te hebben. Voor de werkgroepen geldt een voorbereidingsplicht.

Inloopspreekuur

 • Wekelijks (aantal à 1 uur: 7). Aanmelden met concrete vraag via criminologie@law.leidenuniv.nl

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Nabespreking: 2 uur

 • SPSS tentamen: 2 uur

 • Inzage: 2 uur

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Analysevaardigheden zullen worden getoetst middels een SPSS-toets, die 30% van het eindcijfer bepaalt.

 • Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

 • Het tentamen zal bestaan uit uitsluitend open vragen. Het tentamencijfer is 70 procent van het eindcijfer, mits aan de ingangseis voor het tentamen is voldaan.

 • De afzonderlijke onderdelen dienen te worden afgesloten met een voldoende. Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer. Beide onderdelen kunnen worden herkanst. Het cijfer van de SPSS-toets blijft geldig gedurende het eerstvolgende studiejaar.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Ingangseis tentamen

 • Om aan het tentamen te mogen deelnemen dient aan de werkgroepverplichtingen (praktische oefening) te zijn voldaan (Voor studenten die binnen het LLP programma vallen, geldt dat er maximaal 1 werkgroep gemist mag worden). Niet voldoen aan de voorbereidingsplicht heeft als consequentie dat studenten als absent genoteerd worden voor de betreffende werkgroep. Voor mensen die niet binnen het LLP programma vallen, geldt alleen de voorbereidingsplicht, maar niet de aanwezigheidsplicht.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt intensief gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Field, A. (laatste druk). Discovering Statistics Using SPSS (last edition). London: Sage Publications.

 • Scheepers, P., Tobi, H., & Boeije, H.(laatste druk) Onderzoeksmethoden. Den Haag: Boom Lemma.

 • Overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Leidraad:

 • De leidraad voor het vak ‘Methoden en technieken voor criminologisch onderzoek I’ wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren en opschrijven van onderzoek op academisch niveau. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden/SPSS

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: Mw Dr. J. M. H. Palmen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie, kamer B3.11

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl