Prospectus

nl en

Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500)

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van het Midden-Oosten, Perzië/Iran en Turkije incluis, vanaf de periode direct voor de vorming van de islam in het midden van de zevende eeuw tot 1500. De nadruk ligt op de politieke ontwikkelingen, maar sociaal-culturele processen komen eveneens aan de orde. Van de ontstaansgeschiedenis van de islam op het Arabisch schiereiland volgt het college de vorming van een wereldrijk dat van Spanje in het westen tot aan China grensde in de eerste eeuwen daarna, en het voortdurende proces van opdeling in deelrijken en vereniging onder buitenlandse veroverende machten of binnenlandse hervormers. Speciale aandacht zal worden besteed aan de eerste grote veroveringen, de kruistochten en de islamitische reactie daarop, het gebruik van slaafsoldaten, de vorming van de orthodoxe islam, de islamisering van de regio en de positie van islamitische en niet-islamitische religieuze minderheden als een gevolg daarvan. Het bestudeerde tijdvak eindigt met de komst van de ‘gunpower’ naties, de Osmanen en Safavieden.
Tijdens dit college bestuderen studenten uiteenlopende historische bronnen van materiële cultuur, literaire teksten en historische kronieken tot moderne secundaire literatuur. Het college biedt de basismethoden van historische analyse om het proces van de constructie van verschillende versies van de geschiedenis (historiografie) te analyseren. In dit college ontwikkelen studenten een kritische blik op de algemeen aanvaarde meningen in het Westen over de islam en het Midden-Oosten als statische en exotische monolieten.

Leerdoelen

Studenten verwerven een overzicht van de meest belangrijke historische gebeurtenissen en processen vanaf de opkomst van de iIslam in de zevende eeuw tot ca. 1500. Zij krijgen inzicht in de belangrijke historische ontwikkelingen en thematische veranderingen in de regio en leren daarbinnen specifieke gebeurtenissen en veranderingen herkennen, beschrijven en verklaren. Aan de hand van een handboek en primaire bronnen leren ze historische gebeurtenissen en processen analyseren, en in een context te plaatsen. Zij maken kennis met bronnenkritiek en historische onderzoekstechnieken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma. Studenten wordt aangeraden alle colleges bij te wonen.

Elke week lezen de studenten ter voorbereiding enkele hoofdstukken van de literatuur en primaire bronnen (Blackboard) waarover zij voorafgaande aan het college discussiëren op Blackboard.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
Colleges (13 x 2) 26
Lezingen bijwonen/maken van korte verslagen 10
Toetsing 4
Voorbereiding colleges en tentamens 100

Toetsing en weging

Praktische oefening:

Voor dit vak geldt als praktische oefening:

Toegang tot het afsluitende tentamen/herkansing wordt alleen verleend na afronding van de praktische oefening.

Onderdeel Weging
een midterm (topografische kaart, multiple- choicevragen, korte definitievragen en open vragen) 40%
een afsluitend tentamen (open/essayvragen) 60%

Herkansing

De herkansing (topografische kaart, korte definitie vragen en open/essayvragen) beslaat de gehele stof en geldt voor 100% van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Voor dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Op Blackboard kunnen deelnemers materiaal en informatie over het vak vinden.

Literatuur

  • V. O. Egger, A History of the Muslim World to 1405: The Making of a Civilization (Upper Saddle River NJ: Pearson/Prentice Hall, 2003)

  • Extra literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. P.M. Sijpesteijn Dr. J. Bruning

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.