Prospectus

nl en

Introduction to Turkish Literature

Course
2018-2019

Toegangseisen

Afronding van Beginner's Turkish 2.
Deelname aan Pre-Intermediate Turkish.
Keuzevak- en contractstudenten die niet aan de ingangseisen voldoen, wordt verzocht contact op te nemen met de docent voor aanvang van de colleges.

Beschrijving

Het college omvat een inleiding in de genres en stromingen van de Turkse literaturen, waarin aan de hand van hoogtepunten een algemeen overzicht wordt geschetst. De studenten komen in aanraking met originele bronnen door middel van facsimile uitgaven en tekst edities, voor wat betreft de literatuur voor 1928 (het moment waarop Turkije overging van het Arabisch naar het Latijns schrift). De modern Turkse literatuur lezen we aan de hand van originele teksten en vertalingen.

Leerdoelen

Studenten zullen in deze cursus de volgende leerdoelen bereiken:

  • inzicht in de historische ontwikkeling van de Turkse literatuur van de Centraal-Aziatische inscripties (6de eeuw) tot de hedendaagse literaire productie.

  • diepgaandere selectieve kennis van enkele hoogtepunten uit de Turkse literatuur geschiedenis.

  • ze zijn in staat Turkse teksten over literatuur te beoordelen op hun wetenschappelijkheid en ze zijn in staat deze teksten kort en bondig samen te vatten.

  • ze zijn in staat een Osmaans gedicht te analyseren en een leesverslag te maken van een Turkse roman.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Samenvattingen secondaire literatuur 54
Referaten en papers 60

Toetsing en weging

Onderdelen Weging
6 samenvattingen secondaire literatuur 30%
Referaat en paper 1: Analyse Osmaans gedicht 5% + 30%
Referaat en paper 2: Leesverslag modern Turkse roman 5% + 30%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

De samenvattingen kunnen niet worden herkanst. Een herkansing van paper 1 en/of paper 2 is alleen mogelijk als het eindcijfer onvoldoende is.

nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: informatie over de cursus (zoals het cursusschema), het uploaden van opdrachten en papers en de digitale reader.

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. Petra de Bruijn

Opmerkingen

Doorgang

Deze cursus vindt alleen doorgang als er tenminste één student is die dit vak volgt omdat dit in zijn/haar studieprogramma staat. Of bij een inschrijving van minimaal 5 studenten die dit vak buiten hun hoofdvakprogramma volgen, bijvoorbeeld als onderdeel van een vrij keuzevakpakket. Minimaal twee weken voor aanvang van de cursus stelt de docent de op dat moment in Blackboard ingeschreven studenten op de hoogte of dit college doorgang kan vinden.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.