Prospectus

nl en

Juvenile Justice

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen formele toegangseisen.

Beschrijving

In dit vak staat de minderjarige en het straf(proces)recht en alle daarbij betrokken actoren centraal. Het straf(proces)recht voor minderjarigen staat sterk in de belangstelling: welke ontwikkelingen heeft het jeugdstraf(proces)recht de afgelopen jaar doorgemaakt? Staat het pedagogisch karakter van het Jeugdstrafrecht (nog) steeds voorop? Worden de internationale strafrechtelijke standaarden in Nederland gewaarborgd? In een tijdsbestek van vijf weken krijgt de student een breed georiënteerd vak aangeboden waarin rechtshistorische inzichten, internationale standaarden, ethische aspecten, actuele discussies en de rol van (juridische) professionals aanknopingspunten vormen voor discussies over het materiële en formele jeugdstrafrecht.

In het eerste hoorcollege zal een inleiding worden gegeven op het jeugdstraf(proces)recht. Hierbij zullen onder meer de juridische grondslagen en de achtergronden in de jeugdcriminaliteit worden besproken. In het aansluitende gastcollege zullen de pedagogische grondslagen in het jeugdstrafrecht worden behandeld. Binnen dit thema zal bijzondere aandacht worden besteed aan verklarende factoren van crimineel gedrag bij jongeren en zal antwoord worden gegeven op de vraag welke risicofactoren en beschermende factoren hierin een rol spelen.

In week 2, 3, 4 en 5 zal de jeugdstrafrechtsketen in chronologische volgorde worden doorlopen, waarbij het materiele en formele strafrecht afwisselend aan de orde komen. De student maakt hierbij tevens kennis met alle facetten, organisaties en actoren binnen de jeugdstrafrechtsketen.

In week 2 staan de dwangmiddelen en vrijheidsberoving centraal (met o.a. de aanhouding, het horen, de inverzekeringstelling, de voorlopige hechtenis). In week 3 staat de buitengerechtelijke afdoening centraal (met o.a. Halt, OM-afdoening, rechtsbeginselen zoals rechtsbijstand, betrokkenheid ouders). In week 4 wordt er een excursie georganiseerd waarbij de studenten kennismaken met de praktijk. In week 5 wordt tenslotte de zitting en de straftoemeting behandeld en zullen eveneens de ontwikkelingen in het adolescentenstrafrecht besproken worden.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Het doel van het vak is studenten bekend te maken met het jeugdstraf(proces)recht en de positie van minderjarigen in het strafrecht, waarbij wet- en regelgeving en jurisprudentie grondig worden bestudeerd en vanuit de ontwikkelingen in de huidige samenleving (denk o.a. aan het veiligheidsdenken, forensisch-psychiatrisch onderzoek) worden toegepast. Tevens wordt beoogd studenten kritisch te laten reflecteren op het huidige Nederlandse jeugdstrafrecht en hen bekend te maken met straftoemeting naar aanleiding van casuïstiek.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht

 • De student heeft kennis van en inzicht in het straf(proces)recht alsmede de systematiek van het jeugdstraf(proces)recht (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan;

 • De student heeft inzicht in de jeugdstrafrechtsketen en actoren die in de keten een rol spelen (politie, bureau Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, reclassering, advocaat, rechter, ouders (aanwezigheid bij de zitting);

 • De student heeft kennis van en inzicht in de jeugdsancties;

 • De student heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke context van het jeugdstrafrecht.

Toepassen kennis en inzicht

 • De student is in staat om juridische teksten op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht, waaronder jurisprudentie en (ontwerp)wetgeving, te begrijpen en te analyseren;

 • De student is in staat om een casus op te lossen op gebied van het jeugdstraf(proces)recht;
  o De student is in staat volgens de vereisten van de beroepspraktijk om te gaan met het nemen van beslissingen (straftoemeting) in het jeugdstraf(proces)recht.

Oordeelsvorming

 • De student heeft oog voor de complexe afwegingen die de rechter moet maken;

 • De student leert een standpunt in te nemen over het straffen en het behandelen van minderjarigen;

 • De student kan een afweging maken over de strafoplegging wanneer deze een straftoemetingscasus krijgt voorgelegd;

 • De student is in staat kritisch te reflecteren op gangbare oplossingen en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van vraagstukken in het straf(proces)recht omtrent minderjarigen;

 • De student herkent de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op het jeugdstraf(proces)recht;

 • De student herkent de ethische implicaties van kwesties op het gebied van jeugdstraf(proces)recht.

Rooster

Het rooster van deze cursus wordt bekend gemaakt via uSis.

Onderwijsvorm

Het vak bestaat in totaal uit acht interactieve hoor- en werkcolleges. Tijdens dit vak vindt een excursie plaats aan ofwel een justitiële jeugdinrichting ofwel een politiebureau als verplicht onderdeel van de werkcolleges. Daarnaast wordt voor geïnteresseerde studenten de mogelijkheid geboden om een jeugdstrafrechtzitting in het land bij te wonen. Het bijwonen van een jeugdstrafrechtzitting is geen verplicht onderdeel van het vak.

Werkafspraken

Studenten worden geacht ieder college (lees: hoorcollege en werkcollege) aanwezig te zijn. Ook worden zij geacht ieder college voor te bereiden door de voorgeschreven literatuur en bijbehorende vragen te bestuderen. Studenten worden geacht actief te participeren tijdens de colleges. Studenten dienen essentiële documenten, zoals het Wetboek van Strafrecht- en Vordering en de tekst van het IVRK en andere voor dit vak belangrijke juridische bronnen, mee te nemen naar de colleges.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen: afsluitend vindt er een schriftelijk tentamen plaats over de verplichte literatuur en de behandelde collegestof. In het tentamen zullen enkele essayvragen en een aantal kortere open vragen gesteld worden. Dit tentamen telt voor 70% mee in het eindcijfer.

 • Schriftelijke opdracht: in de schriftelijke opdracht wordt het op praktijkniveau leren omgaan met beslissingen in het jeugdstrafrecht en het vaststellen van een straftoemeting getoetst. Deze schriftelijke opdracht telt voor 30% mee in het eindcijfer.

 • NB: zie voor de regels omtrent de herkansings- en compensatiemogelijkheden en de geldigheidsduur de Opmerkingen onderaan de pagina.

Algemene regeling van de master Jeugdrecht met betrekking tot deelcijfers bij een vak
Alle schriftelijke onderdelen van een vak moeten voldoende zijn, dat betekent een 5,5 of hoger.

Onvoldoende voor het tentamen
Bij een onvoldoende voor het tentamen, kan het tentamen worden herkanst en geldt als cijfer voor het tentamen het cijfer dat voor het hertentamen is gehaald.

Onvoldoende voor de schriftelijke opdracht
Zie voor de regeling met betrekking tot de herkansing van de schriftelijke opdracht de regeling hieromtrent op de algemene Blackboard omgeving van de Master Jeugdrecht.

Onvoldoende na herkansing
Haalt de student ook na herkansing niet voor beide onderdelen een voldoende, dan is het eindcijfer voor het vak maximaal een vijf en heeft de student het vak niet gehaald.

De voldoende onderdelen kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • M. Bruning, T. Liefaard & P. Vlaardingerbroek, Jeugdrecht en jeugdhulp, Amsterdam: Reed Business Education, 2016

Reader:
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. dr. E.M. Mijnarends

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B3.36

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071 527 6056

 • E-mail: e.m.mijnarends@law.leidenuniv.nl

Instituut

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandag t/m vrijdag van 09.00 uur – 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-5276056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl