Prospectus

nl en

Seminar BA2 Graphic Arts: Pieter Bruegel

Course
2018-2019

Toegangeisen

Voor dit werkcollege is de toegangseis het succesvol hebben afgerond van de drie propedeusewerkcolleges. Externe studenten dienen vergelijkbare studieprestaties te kunnen aantonen.

Belangrijk om in de gaten te houden: het behalen van minimaal één verplicht BA2 werkcollege is toegangseis bij het BA2 excursiewerkcollege! En verder: BA2 werkcolleges moeten zijn afgerond om te kunnen deelnemen aan het verplichte BA3 werkcollege.

Beschrijving

Pieter Bruegel de Oude is een van de belangrijkste kunstenaars in de zestiende-eeuwse Nederlanden. Niet alleen stond hij aan de wieg van het boerengenre in de kunst en speelde hij een cruciale rol in de ontwikkeling van het landschap als zelfstandig onderwerp, door zijn relatie met de uitgever Hieronymus Cock is hij ook een van de eersten van wie op grote schaal prenten werden verspreid. Tal van prentmakers zetten Bruegels ontwerpen om in gravures, die hun weg vonden door heel Europa. Het werken met de prenten in de collectie van de Universiteitsbibliotheek staat centraal in dit werkcollege. Behalve Bruegel zelf komen ook zijn tijdgenoten daarbij aan bod. Een of twee excursies naar een museum maken deel uit van de collegereeks.

Leerdoelen

 • Studenten leren zelfstandig te werken met de middelen om onderzoek te doen naar hedendaagse prenten en tekeningen; leren teksten over een specifiek onderwerp m.b.t. de grafische kunsten (in context) analytisch te lezen, en er een beredeneerd oordeel over te formuleren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Studenten leren verantwoord omgaan met kostbaar materiaal uit de bijzondere collecties van de UBL.

 • Studenten verwerven inzicht in de verschillende grafische technieken die heden ten dage worden gebruikt

 • Studenten ontwikkelen vaardigheden in het vinden van specifieke informatie over de hedendaagse grafische kunsten.

 • Studenten leren binnen het hoofdthema van het werkcollege zelfstandig een onderwerp te kiezen en deze keuze te motiveren.

 • Studenten leren een relevante vraagstelling uit te werken en daarbij al in een vroeg stadium een passende lijst met relevante informatie op te stellen.

 • Studenten verwerven inzicht in actuele (theoretische) benaderingen inzake de bestudering van de prentkunst

 • Studenten leren een visueel ondersteund referaat van 10 minuten over deze vraagstelling voor te bereiden en te presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten te reageren.

 • Studenten leren een bijbehorend, helder geformuleerd werkstuk van circa 3000 woorden, exclusief noten en literatuur te schrijven.

Rooster

Zie de roosterpagina van Kunstgeschiedenis

Onderwijs

 • werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examenregeling

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)
26 uur: Deelname werkcollege bijeenkomsten (2 uur p.w. x 13 weken)
10 uur: Opdrachten
10 uur: (2 × 5 uur): Excursies
16 uur: Voorbereiding referaat en maken presentatie (powerpoint)
78 uur: Uitwerken van opdrachten, onderzoek en schrijven eindwerkstuk —-
140 uur

Toetsing

Toetsing wordt gedaan aan de hand van het samenstellen van een portfolio en het verzorgen van een presentatie.

 • A Samenstelling van een portfolio (dit onderdeel bepaalt in totaal 80% van het eindcijfer)

 • Uitvoerige technische beschrijving van een prent en een tekening (10%)

 • Onderzoeksvoorstel met informatieverslag (10%)

 • 2 excursies

 • Werkstuk van ca. 3000 woorden over een voor de werkgroep relevant onderwerp (60%)

 • B. Mondelinge presentatie van het onderzoek
  De presentatie wordt ondersteund door een powerpoint en van relevant materiaal uit de bijzondere collecties (20%)

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Berichten

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • Samenvattingen en PowerPoints

 • Opdrachten

 • Inleveren van opdrachten via Turnitin

Literatuur

 • Literatuur wordt opgegeven tijdens de bijeenkomsten.

Contact

Drs. J.M.P. (Jef) Schaeps

Opmerkingen

Maximaal 20 deelnemers.