Prospectus

nl en

Art History

Ons mondiale perspectief maakt de studie actueel en uniek. Je bestudeert hier kunst uit Nederland en Europa, maar ook uit Noord-Amerika, Azië en Afrika. Je ontdekt de impact van kunst op het publiek door de eeuwen heen, van de eerste grottekening tot moderne kunstvormen.

Maak kennis met schilderkunst, fotografie, architectuur, de toegepaste kunsten en design, maar ook met video- en beeldhouwkunst en museumstudies. Je specialiseert je gedurende de studie vanuit jouw interesse. In welke kunstvormen je ook geïnteresseerd bent, in Leiden ben je aan het juiste adres!

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Freshman's Class / Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I 5
Modern and Contemporary Art and Photography 5
How The World Makes Art 5
Big Media 5
Arts in Society 5

Second Semester

Academic Skills II (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentation 5
Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art 5
Visual Analysis II: Art Making Techniques and the Analysis of Objects in the Visual Arts, Architecture and Design 5
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part II 5
History of Design and Domestic Culture 1500-present 5
Curating Cultures 5

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
World Art Studies 5

Both Topical Courses mandatory:

Aesthetics 5
Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken 5

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Photography from Snapshot to Photofilm 5
Werkcollege BA2 Kunst en hof: de Europese kunstnijverheid in context c. 1450-1850 5

Second Semester

Seminar Excursion Berlin 10
Seminar Excursion Florence (/Berlin) 10
Philosophy of Science 5

Both Topical Courses mandatory:

Topical Course Art and Commerce. Painting and the Market 1400-1700 5
Topical Course: Artist's Writings 5

Choose one of the following seminars

Seminar BA2 Graphic Arts: Pieter Bruegel 5
Werkcollege BA2: Contrareformatie en Kunst 5

Third Year

In the third year of the BA programma students can do a 30 ects minor or alternatively can electives for that same amount of credits. These minor/electives may be in a discipline other than art history.

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Perspectives in the Study and Professional Practice of Art History 5
Seminar Bachelor Thesis (Art History) 5

Choose from one of the following seminars [...]

Seminar BA3: 10
Seminar BA3 Museums and Collections: Virtual Exhibition, The Lost Museum - Looting and Restitutions 10
Seminar BA3: Place Issues in Modern and Contemporary Art 10
Seminar BA3 Architectural History: Gothic Mania 10

Second Semester

Final Paper Bachelor Art History 10

Optional Subjects

These elective courses can be used by both art history and other students, e.g. as part of the minor Museums, Heritage and Collections.

Course EC Semester 1 Semester 2
Sources of Knowledge: Leiden University Libraries Special Collections 5
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5
Seminar BA2 Visual Arts: Dutch Sculpture in an International Perspective 10
Focus on Italy 5
Museums in Berlin (Excursion seminar) 5/10
Classical Archaeology in context: from documentation to interpretation 5
Bachelor Internship Art History 10/15
Literature Exam 5

More info

Doel van de opleiding Het programma Compensatieregeling propedeuse BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, techni­sche en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunst­begrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende as­pecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

 • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voor­werpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse
Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de deelgebieden van de kunstgeschiedenis. Tijdens introductiecursussen maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering, kwesties die betrekking hebben op musea en collectievorming, de iconografie van de westerse beeldende kunst en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en design. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat de vakken Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design en Academische Vaardigheden II: zoeken, schrijven en presenteren allebei met een voldoende resultaat (6.0) zijn afgerond. .

Tweede jaar voltijd, tweede periode deeltijd
In het tweede jaar wordt de kennis van het eerste jaar verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. Vooruitlopend op specialisering in het derde jaar, kiezen studenten al voor een licht accent in de Middeleeuwen/Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, World Art Studies of Fotografiegeschiedenis. Naast de keuze van het specialistische accent bieden Themacursussen verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd, derde periode deeltijd
In het derde jaar kiezen studenten definitief voor één specialisatie en/of periode. Ze ronden hun hoofdvak af door het schrijven van een bacheloreindwerkstuk, daartoe voorbereid in een scriptieseminar.
Ook voor het derde jaar geldt een aantal toelatingseisen. Studenten die hun propedeuse hebben afgerond krijgen toegang tot het onderwijs van het derde jaar. Daarnaast moeten studenten de onderdelen: Werkcolleges Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Architectuur en beeldende kunst; Moderne en contemporaine beeldende kunst; Design en wooncultuur; Fotografie of World Art Studies; Kunstwetenschap I: Esthetica en een Themacollege hebben afgerond om toegang te krijgen tot de cursus Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk, en tot de BA 3 Werkcolleges. Voor alle werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Naast het aanleren van academische vaardigheden wordt in het hoofdvak Kunstgeschiedenis speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt uitgebreid aan de orde.

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ECTS (15 ECTS per semester). Een aparte pagina geeft meer informatie over de invulling van je keuzeruimte. De minor Museums, Heritage and Collections wordt georganiseerd door de opleiding Kunstgeschiedenis.

Compensatieregeling propedeuse

Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis 2017-2018

Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:

a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt;
b. een student per cluster voor maximaal één onderwijseenheid een onvoldoende heeft behaald;
c. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 5.0.

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht te hebben voldaan aan de eisen voor het examen waarop hij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden.

Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:

In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:

Cluster 1

 • How the World Makes Art (5 EC)

 • Westerse beeldende kunst -1800 (5 EC)

 • Moderne en hedendaagse beeldende kunst en fotografie na 1800 (5 EC)

 • Big Media (5 EC)

 • Arts in Society (5 EC)

 • Visuele analyse I: iconografie en interpretatie van de westerse beeldende kunst (5 EC)

 • Architectuurgeschiedenis 1400-2000 (5 EC)

 • History of Design and Domestic Culture 1500-present (5 EC)

 • Curating Cultures (5 EC)

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond. Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een BA-eindwerkstuk van maximaal 8500 woorden, voorafgegaan door het Bachelor Eindwerkstuk seminar. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeks­masteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.