Prospectus

nl en

Seminar BA3:

Course
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Tussen 1475 en 1575 maakte het culturele leven in Leiden een ongekende bloei door. In de stad waren talloze ambachtslieden werkzaam; niet alleen schilders, maar bijvoorbeeld ook goudsmeden, glasschilders, beeldhouwers en musici. Veel van deze ambachtslieden hebben hun sporen nagelaten in de Leidse archieven. In 2015 is het project Leidse Kunstambachten 1475 – 1575 van start gegaan. Doel is de digitale ontsluiting van archiefstukken via de Adlib-database van het RKD. Ruim 3000 bronnen zijn toegankelijk gemaakt en kunnen ook via een zoekfunctie worden geanalyseerd. Deze bronnen verschaffen een schat aan informatie over ambachtslieden, hun werkzaamheden, nevenwerkzaamheden, onderlinge samenwerking en opdrachtgevers. De database bevat gegevens van onbekende ambachtslieden, maar ook over bekende kunstenaars, zoals Lucas van Leyden. Tijdens deze werkgroep zullen gastsprekers ons wegwijs maken in de database en laten zien hoe daarmee kan worden gewerkt. Bovendien zijn er gastcolleges gepland van een aantal experts die meer kunnen vertellen over de ambachten in Leiden in de 16de eeuw.

Leerdoelen

De belangrijkste doelstelling van deze werkgroep is om te leren omgaan met primaire bronnen uit de zestiende eeuw en die in een hedendaagse wetenschappelijke context te plaatsen. De database omvat verschillende ambachten. We zullen daar verschillende ambachten uit kiezen en vragen beantwoorden als: wie waren in deze periode belangrijke vertegenwoordigers van dat ambacht, welke primaire en secundaire bronnen zijn er over deze personen te vinden? Hoe kunnen we die bronnen interpreteren? Welke voorwerpen uit de collectie van de Lakenhal (digitaal) of de archaeologische dienst kunnen aan deze ambachten worden gerelateerd? Het einddoel van de werkgroep is het maken van gedetailleerde beschrijvingen van een aantal voorwerpen die zouden kunnen worden gebruikt voor de online catalogus van Museum de Lakenhal

Rooster

Zie het rooster van Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat deze cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. Zie ook de Onderwijs en Examen Regeling

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 ects (ca 280 uur)

26 uur: Deelname werkcolleges (2 uur p.w. x 13 weken)
30 uur: zoeken van relevante bronnen en teksten voor de colleges
80 uur: Bestudering van bronnen en teksten
34 uur: Voorbereiding van presentaties en andere opdrachten
110 uur: Schrijven werkstuk en becommentariëren van werk van medestudenten


280 uur

Toetsing

  • Deelname aan de groepsdiscussies en voorbereiding van colleges en opdrachten tellen als praktische oefening (verplicht onderdeel).

  • Portfolio (20%): studenten stellen een portfolio samen met daarin de kleine opdrachten die zij gemaakt hebben en analyses van de literatuur die zij voor de colleges hebben gelezen.

  • Een mondelinge presentatie (10%): referaat van circa 10 minuten (ondersteund met PowerPoint-presentatie) over het eigen onderzoek.

  • Eindwerkstuk (70%): schriftelijk werkstuk van circa 5000 woorden excl. noten en literatuur (= ca. 12 pagina’s, Times New Roman, 1.5 regelafstand, excl. noten en literatuur).

Compensatie: Het gewogen gemiddelde van de (deel-) toetsen moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.
Daarnaast moet de eindopdracht (of hoofdopdracht) in elk geval te worden afgesloten met minimaal een 6,0 (= voldoende). Alle andere deeltoetsen dienen eveneens te worden afgesloten met een 6 (= voldoende), maar hierbij is het mogelijk om voor één toets een 5 (maar niet lager dan 5) te compenseren met een andere, gelijkwaardige, toets.

Herkansing: Alle toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking tentamen: Uiterlijk bij het bekendmaken van het cijfer voor het eindwerkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Blackboard

  • Het ter beschikking stellen van studiemateriaal (zoals roosters, instructies voor referaat en werkstuk, enkele korte teksten t.b.v. de discussies in de eerste colleges) en mededelingen van docent. Bovendien wordt in Course Documents op Blackboard vermeld welke korte opdracht bij een tekst uitgevoerd moet worden en wanneer en hoe deze naar de docent en peer reviewer verstuurd moet worden.

Literatuur

Korte teksten die een week voorafgaand aan elk betreffende college beschikbaar worden gesteld via Blackboard en voorafgaand aan het betreffende college gelezen moeten worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. S.P.M. Bussels

Opmerkingen