Prospectus

nl en

Beleid 3: Beleidsevaluatie

Course
2018-2019

Beschrijving

In de cursusreeks Beleid I, II en II wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en inzichten van de beleidswetenschappen. In Beleid I gaat in op de beleidsvorming en de beleidsbepaling. Beleid II richt zich op de beleidsuitvoering. En de cursus Beleid III gaat over beleidsevaluatie, beleidsleren en beleidsverandering.

In deze cursus bekijken we hoe beoordeling over het succes of falen van beleid tot stand komt, en hoe beleid – mede op grond van deze beoordelingen – in de loop van de tijd verandert. De prestaties van beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties worden tegenwoordig door een scala van partijen en instituties kritisch gevolgd. Daarbij worden uiteenlopende maatstaven voor succes en falen gehanteerd. Bovendien veranderen in de loop der tijd nogal eens de (politieke) maatstaven waarmee wordt teruggekeken op beleidsprestaties uit het verleden. Evaluatie van beleid kent daarom altijd een zekere selectiviteit.

Wij gaan in deze cursus na hoe, waarom en door wie beleid wordt geëvalueerd, en hoe het kan dat wij ons over bepaalde bestuurlijke en beleidsmatige (wan)prestaties veel drukker maken dan over andere. Daarbij staan we ook stil bij de manier waarop beleid verandert. Kritiek op het bestaande beleid is daarvoor een belangrijk ingrediënt. Beleidsvorming wordt vaak voorgesteld als een proces van ‘trial and error’. Daarmee wordt bedoeld dat ieder beleid in zekere zin een hypothese is, die op de werkelijkheid wordt uitgeprobeerd. Als blijkt dat het niet werkt, heeft de beleidsvoerder de kans om iets te leren, en het op een andere manier opnieuw te proberen. Maar gaat het in de beleidspraktijk nu ook zo? Leren beleidsmakers van het verleden (via beleidsevaluaties), of komen beleidsveranderingen op heel andere wijze tot stand.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus hebben studenten meer inzicht in en begrip van: het doen van evaluatieonderzoek, de methoden voor het uitvoeren van evaluatieonderzoek, de verschillende typen en benadering van beleidsevaluatie, de organisatie van het beleidsonderzoek, en het lerend vermogen van de overheid.

Door het uitvoeren van een zelfstandig evaluatieproject ontwikkelen studenten praktische basiskennis en vaardigheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en feedbackbijeenkomsten.

Studielast

5EC (140uur) waarvan 18 contacturen, 5 uur toetsing en 117 uur zelfstudie.

Toetsing

Toetsing Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (50%).
Herkansing: Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (50%) & Paper (50%).

Herkansing

Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen

Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Blackboard

Vanaf februari 2018.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Mevr. Dr. Anchrit Wille