Prospectus

nl en

Policy, Governance and Organisation I: Quantitative empirical research and domestic governance

Course
2018-2019

Beschrijving

In dit vak bestuderen en analyseren studenten bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken die zijn opgedaan in BA-1 (zoals beleid, sociologie, publiek management en organisatietheorie) via het toepassen van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hierbij worden zowel theorieën en concepten uit de vakken van het eerste jaar, als verworven statistische vaardigheden geïntegreerd en toegepast empirisch onderzoek.

Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkgroepen, waarin studenten een algemeen kader verwerven om theorie en data-analyse te koppelen en onder begeleiding van een docent werken aan een groepspaper waarin zij een onderzoeksopzet uitwerken en uitvoeren.

Leerdoelen

 • De student is in staat om vanuit een multidisciplinaire probleembenadering en met een integratieve inhoudelijke aanpak bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken die centraal staan in het eerste jaar van de BBO-track te onderzoeken met kwantitatieve methoden.

 • De student is in staat in een groep een onderzoeksopzet te maken en deze uit te voeren, met gebruikmaking van kwantitatieve onderzoeksmethoden

 • De student is in staat om in een projectgroep samen te werken en in een projectgroep te komen tot een haalbare planning van een onderzoeksopdracht.

 • De student is in staat om een presentatie te geven van een onderzoeksopzet en de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek.

Rooster

Op de openingspagina van de opleiding vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen en zelfstudie.

Aanwezigheid bij de hoorcolleges en de werkgroepen is verplicht. Alleen in geval van zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden (aantoonbaar!) of studiegerelateerde verplichtingen (goedgekeurd door studieadviseur) kan de student eenmalige afwezig zijn. Dergelijke omstandigheden dient u vooraf en schriftelijk bij de uw werkcollegedocent kenbaar te maken. Aan het eind van het vak dient er een vervangende opdracht worden gemaakt voor het missen van een hoorcollege/werkgroep.

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Contacturen

 • College 2 uur

 • Werkgroepen: 12 uur

 • Veldwerk 4 uur
  Zelfstudie: 122 uur

Toetsing

De beoordeling van dit vak zal gebaseerd zijn op drie opdrachten:

 • Concept-paper (20%)

 • Presentatie (20%)

 • Groepspaper (60%)

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen.
Voor de berekening van het eindcijfer is compensatie mogelijk; het gewogen cijfer van het concept-paper en de presentatie dient minimaal een 5,5 te zijn. Voor het groepspaper is geen compensatie mogelijk. Om de cursus te behalen, moet het cijfer voor het groepspaper minimaal een 5,5 zijn.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.
No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in uSis dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk een week voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

Relevante literatuur zal meegedeeld worden via Blackboard.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Contact

Dr. Tanachia Ashikali
Spreekuren op afspraak.