Prospectus

nl en

Prestatiemanagement

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het publieke debat liggen prestaties van scholen, zorginstellingen en andere publieke organisaties altijd onder een vergrootglas. Lijstjes met de beste onderwijsinstellingen of het beste ziekenhuis zijn populair en ook in de politieke arena zijn de prestaties van publieke organisaties dikwijls onderwerp van gesprek. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het leveren van prestaties een belangrijke taak is voor publiek managers. Een manier om de prestaties van een publieke organisatie op peil te houden of te verbeteren, is door middel van prestatiemanagement.

Mede als uitvloeisel van New Public Management heeft prestatiemanagement een grote vlucht genomen binnen zowel het Nederlandse openbaar bestuur alsmede ook in andere(westerse) landen. Prestatiemanagement is een cyclisch proces waarbij publieke organisaties de prestaties van hun organisatie meten en deze informatie gebruiken om geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen. Het doel van prestatiemanagement is te komen tot een grotere efficiency en effectiviteit binnen het openbaar bestuur en tot een betere mogelijkheid om publieke organisaties af te rekenen op hun resultaten. De verwachting is dat organisaties beter gaan presteren doordat zij verantwoordelijk worden gehouden voor de geleverde prestaties, ze feedback krijgen op de geleverde prestaties en ze gemotiveerd worden om beter te presteren door middel van prestatieprikkels.

Naast de verwachte positieve effecten van prestatiemanagement, worden er door critici ook vraagtekens gezet bij de effectiviteit van prestatiemanagement in de publieke sector. Zo wordt door diverse auteurs gewezen op de negatieve prikkels en bijwerkingen (perverse effecten). Daarnaast kan prestatiemanagement ertoe leiden dat de waarden die kenmerkend zijn voor de publieke sector worden veronachtzaamd (waaronder rechtsstatelijke beginselen).

De opzet van de cursus is drieledig. Er zullen door de docent enkele inleidende colleges worden gegeven. Vervolgens dienen de studenten in groepsverband onderzoek te verrichten, waarover zij in de laatste colleges een presentatie zullen moeten geven. Daarnaast schrijven studenten een individueel eindpaper.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Inzicht te hebben in de aard van prestatiemanagement

  • Inzicht te hebben in de voor- en nadelen van prestatiemanagement

  • Zelf onderzoek te verrichten op het gebied van prestatiemanagement

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Hoor- en gastcolleges

  • Zelfstudie

Studielast

Totale studielast: 140 waarvan:

  • Contacturen: 14

  • Zelfstudie: 126

Toetsing

  • Groepsopdracht: 25% van het eindcijfer

  • Individueel eindpaper: 75% va het eindcijfer

Beide onderdelen dienen voldoende te zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.
Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Blackboard

Blackboard is het belangrijkste medium voor communicatie tussen docenten en studenten in deze cursus. Informatie over de organisatie van de cursus, literatuur, opdrachten, aankondigingen, en de cijfers, gaan via Blackboard. Je hebt als student de verantwoordelijkheid om up-to-date te blijven door regelmatig de Blackboardsite te bezoeken. De Blackboardsite zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

Nog nader bekend te maken.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

dr. P.E.A. van den Bekerom (Petra) p.e.a.van.den.bekerom@fgga.leidenuniv.nl
Telephone: +31 70 800 9393