Prospectus

nl en

Introduction MPS

Course
2018-2019

Toegangseisen

Toelating tot de master Management in de Publieke Sector.

Beschrijving

Het onderwerp van dit seminar betreft de analyse van publieke sector hervormingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijkend perspectief. De nadruk valt op hervormingen in westerse staten. Wanneer men de stroom beleidsdocumenten gepubliceerd door wetenschappers, overheden en internationale organisaties als de IMF, OECD, de Wereldbank in beschouwing neemt dan moet je haast tot de conclusie komen dat bestuurlijke hervormingen overal aan de orde zijn. Maar is dit werkelijk waar? In hoeverre worden de voorgenomen veranderingen daadwerkelijk gerealiseerd? Voorts is het noodzakelijk na te gaan op welke terreinen bestuurlijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Onder de aanduiding ‘bestuurlijke hervormingen’ gaat een grote verscheidenheid aan thema’s schuil. Het uitgangspunt van dit seminar is dat publieke sector hervormingen een multi-dimensionaal karakter hebben. De verschillende typen hervormingen hangen met elkaar samen. Men kan spreken van hervormingslagen. De belangrijkste hervormingslagen zijn:

 • De afbakening tussen de publieke en private sector;

 • De veranderingen in de verdelingen van taken, bevoegdheden en middelen tussen lichamen van territoriaal en functioneel bestuur;

 • De relaties tussen het openbaar bestuur en de burger;

 • De relaties tussen politieke en ambtelijke bestuurders

 • Reorganisaties van de ambtelijke organisatie voor wat betreft, structuur, cultuur en werkwijze en met name;

 • Civil service reform: naar een nieuwe ambtenaar: rechtspositie, mobiliteit, HRM en training

 • Veranderingen in de ambtelijke organisatie, werkwijze en management en in het bijzonder de introductie van NPM;
  In het seminar gaan we op deze hervormingen bestuderen en de onderlinge dwarsverbanden bekijken.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 • De omslag van de verzorgingsstaat naar de enabling state over de recente 30 jaar te kunnen beschrijven en analyseren;

 • Het verband van deze omslag met recente publieke sector hervormingen te benoemen, vergelijken en kritisch te evalueren;

 • De samenhang van publieke sector hervormingen nationaal en internationaal te begrijpen en kritisch te analyseren vanuit een zogeheten trechtermodel;

 • De relatie van de opkomst van multi-level governance te leggen met de transitie naar de voorwaardenscheppende staat en de daarbij passende hervormingen;

 • Een relatie te leggen vanuit deze thematiek met de beroepspraktijk;

 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van management van de publieke sector kritisch te beoordelen;

 • Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op bovengenoemd terrein te verrichten en over de uitkomsten daarvan schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit verplichte seminars: met werk en hoorcolleges. Indien seminars niet zijn gevolgd dan kan er niet aan de tentaminering worden deelgenomen.

Studielast

Totale studielast is 140 uur waarvan 14 uur colleges, 126 zelfstudie literatuur en voorbereiding papers.

Toetsing

Het totale cijfer is een gewogen gemiddelde van 3 onderdelen: 2 essay opdrachten van elk 1250 woorden (beide 25%) en een eindopdracht van 2500 (50%). Elk van de onderdelen dient voldoende te zijn. Elk van de onderdelen kan worden herkanst bij een cijfer lager dan 5.5.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Er wordt gebruikt gemaakt van Blackboard voor het verspreiden van alle essentiële informatie behorende bij het vak. Blackboard zal ca. een maand voor het begin van de cursus beschikbaar worden gemaakt. Studenten dienen zich zo spoedig mogelijk op Blackboard in te schrijven.

Literatuur

 • F.M. van der Meer, J.C.N. Raadschelders, Th. A. J. Toonen eds. (2015). Comparative Civil Service Systems in the 21st century Palgrave London. Paperback (voor BBO studenten die dit boek al bestudeerd hebben: opnieuw doornemen).

 • F.M. van der Meer. Voorwaarden, waarborgen en Ambtenaren .De consequenties van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat voor de publieke dienst bezien vanuit historisch en internationaal vergelijkend perspectief. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar benoemd met als leeropdracht Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan de Universiteit Leiden vanwege het CAOP, februari 2012

 • Frits M. van der Meer (2009), "Public Sector reform in Western Europe and the rise of the enabling state: an approach to analysis (PSR)", in R Mathur (ed.), Glimpses of Civil Service reform, 171-195, Hyderabad, Icfai Press.

 • Frits M. van der Meer, Caspar F. van en Berg and Gerrit S.A. Dijkstra, (2012) Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance: naar een nieuwe ambtelijke status, LUP Academic Series, Leiden University Press: Leiden.

 • Frits M. van der Meer (2018), "Public administration characteristics and performance in EU 28: the Netherlands" in : G. Hammerschmidt & Nick Thijs, The Public Administration in the EU 28, Publication Office of the European Union: Luxembourg.

 • Artikelen

Aanmelden

Via Blackboard.

Contact

Prof dr F.M. van der Meer f.m.van.der.meer@fgga.leidenuniv.nl