Prospectus

nl en

Political-Administrative Relations

Course
2018-2019

Toelatingseisen

Dit is een keuzevak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Omschrijving

Dit vak gaat in een serie van zeven colleges in op het thema politiek-ambtelijke verhoudingen in relatie tot publiek management en het openbaar bestuur. Aan de hand van concrete cases uit de praktijk sinds het jaar 2002 (start kabinet Balkenende I), bespreken we klassieke en hedendaagse opvattingen over een scheiding tussen politiek en bestuur en gaan in op de soms gespannen verhoudingen tussen politiek en ambtenarij. Daarbij staan analyse van verhoudingen en advies over mogelijke oplossingen voor problemen voorop. Onderdeel van het vak is dat studenten een casus analyseren en daarover een paper schrijven aan de hand van een daartoe opgesteld protocol.

Leerdoelen

  • Studenten dienen na afloop van de cursus kennis te hebben van verschillende deelaspecten van het thema politiek ambtelijke verhoudingen en deze zelfstandig te kunnen bestuderen en aan elkaar te kunnen koppelen;

  • Studenten dienen het thema (en deelaspecten hiervan) kritisch te kunnen evalueren en klassieke en hedendaagse theorie betreffende dit thema toe te passen in de analyse van actuele casuïstiek uit het openbaar bestuur;

  • Studenten dienen na afloop in staat te zijn goed geschreven papers te produceren waarbij een relatief hoog theoretisch abstractie niveau uit wetenschappelijke vakliteratuur wordt gekoppeld aan praktische bestuurlijke problematiek en advies voor de bestuurspraktijk;

  • Studenten dienen na afloop van de cursus meer praktische vaardigheden en gevoel te hebben ontwikkeld voor strategische omgang met politiek ambtelijke verhoudingen

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Wekelijkse Seminars.

Studielast

Colleges: 14 uur;
Casestudie: 64 uur;
Literatuurstudie: 62 uur

Totaal 140 uur

Toetsing

Onderdeel van het vak is het in groepjes van 2 of drie studenten uitvoeren van een casestudie aan de hand van het ter beschikking gestelde ‘protocol casestudie’. Zowel de eerste fase als de tweede fase van de casestudie (zie hieronder) worden los beoordeeld.

Het eindcijfer voor het vak is het gewogen gemiddelde van de beoordeling van de eerste (25%) en de tweede (75%) fase. Het eindpaper kan bij een cijfer lager dan 5.5 worden herkanst.

De inlevertermijn van opdrachten is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing schriftelijk tentamen Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Alle informatie en literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

Wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Prof.dr. A.K. Yesilkagit a.k.yesilkagit@fgga.leidenuniv.nl