Prospectus

nl en

Juridification

Course
2018-2019

Toegangseisen

Dit is een keuzevak dat hoort bij de specialisatie Strategie, advisering en veranderingsmanagement.

Beschrijving

Juridisering is een belangrijk item in het huidige Nederlandse debat over het functioneren van het openbaar bestuur. Ook in veel andere landen is juridisering een belangrijk punt van discussie. Het seminar is uitdrukkelijk niet juridisch van aard. Het seminar gaat over de rol van het recht binnen het openbaar bestuur en in de relatie tussen burger en overheid. Juridisering behoort daarmee tot een belangrijk wetenschappelijk debat binnen de bestuurskunde met grote maatschappelijke en bestuurlijke implicaties. De term ‘juridisering’ wordt in het maatschappelijke, bestuurlijke en wetenschappelijke debat vaak te pas en te onpas gebruikt, veelal met een negatieve connotatie. Anders gesteld, de term is een containerbegrip. In dit seminar wordt juridisering gebruikt als een neutrale term, inhoudend dat het recht in toenemende mate menselijke relaties bepaalt (zonder daar terminologisch een waardeoordeel aan te verbinden). In dit seminar staat de juridisering in de relatie tussen overheid en burger en binnen de overheid, centraal. Het begrip juridisering vertoont daarmee nauwe verwantschap met ‘bureaucratisering’ in termen van Max Weber. In het seminar wordt allereerst ingegaan op de term ‘juridisering’ en de verschillende dimensies die daarbij te onderscheiden zijn. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van juridisering (en op welke wijze en in welke mate). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaken van juridisering. Nadat deze onderwerpen aan de orde zijn gesteld, richt het seminar zich volledig op de gevolgen van juridisering voor het overheidshandelen. De deelnemers aan dit seminar zullen hier zelf empirisch onderzoek naar dienen te verrichten en over hun bevindingen presentaties te geven, die uiteindelijk zullen resulteren in een afsluitend paper (op basis waarvan zij een eindcijfer krijgen). Het onderzoek van de deelnemers zal zich vooral richten op de Nederlandse situatie (alhoewel de mogelijk bestaat dat de deelnemers ook een internationaal vergelijkend perspectief kiezen).

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • de theorieën en praktijk achter juridisering en de gevolgen daarvan op bestuursprocessen te kennen

  • aangebrachte theorieën te kunnen toepassen op een case

  • eigen onderzoek te verrichten op het gebied van juridisering van bestuursprocessen

  • organisaties te kunnen adviseren op het gebied van juridisering van bestuursprocessen

Rooster

Op de openingspagina MPS vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit werkgroepen (verplicht).

Studielast

Totale studielast van 140 uur waarvan:

  • Contacturen: 14
  • Zelfstudie: 126, waarvan 40 uur veldonderzoek

Toetsing

(Eind)paper (100%).

Blackboard

Een maand voordat het vak start is Blackboard beschikbaar.

Literatuur

Wordt via blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

G.S.A.Dijkstra g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer: 4.88
Telefoon: 0708009412