Prospectus

nl en

Clinical skills (Clinical assessment and treatment)

Course
2018-2019

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Het vak start met een aantal verplichte theoretische colleges, die een toegangseis zijn om vervolgens deel te kunnen nemen aan het onderdeel Klinische Vaardigheden. Alle studenten die hebben deelgenomen aan het vak Diagnostiek en behandeling: inleiding èn de seminarwerkgroepen hebben al voldaan aan deze toegangseis voor Klinische Vaardigheden en krijgen automatisch een vrijstelling voor deze theoretische colleges.

Dit vak is verplicht voor studenten van de Masterspecialisaties Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs. Voor studenten van de Masterspecialisatie Orthopedagogiek die een klinische praktijkstage willen gaan lopen is het vak eveneens verplicht (ongeacht of men tijdens de klinische praktijkstage in aanmerking wil/kan komen voor de Basisaantekening diagnostiek). Een klinische praktijkstage is een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog.

Vakbeschrijving

Studenten in de drie Masterspecialisaties Orthopedagogiek, Leerproblemen en Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in handelend opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen uitvoeren. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingsproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische en praktische kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten.

De boeken van De Bruyn et al. (2012) De Diagnostische cyclus, Tak et al. (2014)
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en Lang & Van der Molen (2015). Psychologische gespreksvoering worden als bekend verondersteld. Deze boeken zijn gebruikt in de Bachelorvakken Methoden van Klinische Diagnostiek en Gesprekstechnieken 1

Blackboard

Blackboard

Rooster

Het rooster van de demogroepen is te vinden op Blackboard. De inschrijving voor de groepen verloopt eveneens via Blackboard (Qualtrics), niet via uSis.

Onderwijsvormen

Klinische vaardigheden omvat een aantal colleges en een demo-onderzoek (werkgroep-bijeenkomsten).

Schrijf u tijdig (vóór oktober 2018) in voor de Blackboard-cursus van dit vak; daar wordt gecommuniceerd over de inschrijving van het demo-onderzoek, de bijeenkomsten en de voorbereiding voor elke bijeenkomst.

Demo-onderzoek

In het demo-onderzoek gaan studenten alle stappen van de diagnostische cyclus uitvoeren, inclusief de indicatiestelling en het opstellen van een theoretisch onderbouwd behandelingsplan, aan de hand van life-casuïstiek. Er wordt gewerkt in groepen van ongeveer tien studenten.

Het onderdeel bestaat uit negen tot tien dagdelen, waarbij globaal de volgende indeling gevolgd wordt:

Dagdeel 1: op basis van de beschikbare gegevens een klacht- en probleemanalyse maken en het maken van verklarende hypothesen;
Dagdeel 2: maken van onderzoekshypothesen en uitzoeken onderzoeksinstrumenten;
Dagdeel 3+ 4: diagnostisch onderzoek;
Dagdeel 5: uitwerken intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek;
Dagdeel 6: voortzetting uitwerken intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek, uitwerken gezins- en schoolobservatie;
Dagdeel 7: uitwerken persoonlijkheidsonderzoek;
Dagdeel 8: afweging hypothesen, maken van idiografische theorie;
Dagdeel 9: voortzetting afweging hypothesen, maken van idiografische theorie en advisering/handelingsplanning.

Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Indien men een van de bijeenkomsten mist kan men helaas niet verder deelnemen aan het demo-onderzoek. Men dient zich in het volgende studiejaar opnieuw in te schrijven.

Inschrijving demo-onderzoek

Men kan zich inschrijven voor een demo-onderzoek via Blackboard (Qualtrics). Een demogroep gaat door bij minimaal acht studenten. Eventueel wordt men herplaatst als de groep niet vol is.
Er zullen verschillende groepen demo-bijeenkomsten door het collegejaar heen gegeven worden. Het rooster zal in oktober 2018 op Blackboard bekend gemaakt worden, evenals details rondom inschrijven.

Literatuur

Afhankelijk van de casus. Aanbevolen is kennis te hebben van de literatuur van het Mastervak Diagnostiek en behandeling: inleiding en Reader Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze reader is vanaf oktober te bestellen via Reader online.

Toetsing

De eindbeoordeling (voldoende/onvoldoende) voor het demo-onderzoek wordt gegeven voor het complete dossier dat men inlevert waarin alle stappen van het diagnostisch proces aan de orde komen. Men krijgt schriftelijk feedback op de uitwerking van het dossier. Beoordelingscriteria en werkwijze worden via uw demo-docent/Blackboard bekend gemaakt.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator is Marije Vermeulen MSc