Prospectus

nl en

Child and Internet

Course
2019-2020

Let op: vanaf collegejaar 2019/2020 staat de digitale leeromgeving voor dit vak in Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Centraal staan in dit vak diverse juridische vraagstukken met betrekking tot online kansen en risico's voor kinderen en adolescenten. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het internet een enorme impact heeft op het leven van jonge mensen. Nieuwe technologieën bieden hen volop kansen voor online vriendschappen, online entertainment en het creëren van allerlei soorten content (blogs, profielen, video's, enz.). Daarnaast vergroot meer gebruik van internet echter ook de online risico’s voor kinderen en jongeren, denk aan reputatieschade, misbruik van persoonlijke gegevens, identiteitsdiefstal, confrontatie met schadelijke inhoud, fraude en cyberintimidatie. Online risico’s worden specifiek ten aanzien van kinderen gezien als een zorg, omdat personen juist op jonge leeftijd eenvoudiger te misleiden zijn en minder bedreven in de omgang met hachelijke sociale situaties. Bovendien kunnen tijdens de adolescentie risicovol gedrag en daarmee online risico's toenemen. Het effect van online (wan)gedrag is potentieel groter vanwege de wereldwijde zichtbaarheid van tekst, foto's, video, enz. die moeiteloos en snel kunnen worden gekopieerd of gezocht en lastig weer zijn te verwijderen. Het vak beoogt studenten inzicht te geven in de regulering van online risico's vanuit het oogpunt van empowerment, bescherming en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het vak besteedt aandacht aan de rol van wet- en regelgeving en, meer in het bijzonder, de rechten van het kind teneinde te garanderen dat de vrijheid van kinderen om mee te doen in de digitale wereld en de controle die wordt uitgeoefend om hen te beschermen tegen online risico’s voldoende in evenwicht blijven. Het vak verschaft studenten inzicht in de regulering van cyberspace, en in het bijzonder de wijze waarop het recht op dynamische wijze interacteert met andere vormen van regulering, zoals technologische en sociale regulering. Tot slot laat het vak zien dat het vakgebied van kind en internet een interdisciplinair karakter heeft.

Het vak wordt gedurende 5 weken gedoceerd en bestaat uit 5 seminars van elk 4 uur. Iedere week wordt een ander onderwerp behandeld. Mogelijke onderwerpen zijn digitaal pesten, online seksueel misbruik, online privacy en online marketing. De seminars vormen een combinatie van colleges en oefeningen. Van studenten wordt verwacht dat zij de verplichte literatuur voorafgaand aan de seminars zorgvuldig bestuderen en actief deelnemen aan discussies.

Leerdoelen

Doel van het vak
Het vak beoogt studenten te confronteren met de juridische uitdagingen van de digitale wereld die specifiek zijn voor kinderen en jongeren. Wat zijn die uitdagingen? En kunnen ze met het recht (alleen) worden opgelost, en zo ja, hoe dan? Daarbij zullen studenten zich ook rekenschap moeten geven van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines, waaronder communicatiewetenschappen en ontwikkelingspsychologie.

Kennis en inzicht
Studenten die dit vak hebben voltooid bezitten kennis over de regulering van online veiligheid voor kinderen en jongeren, en, meer in het bijzonder, over de rol en het belang van de rechten van het kind daarin. Studenten begrijpen de invloed van digitale technologie op maatschappelijke ontwikkelingen alsmede de mate waarin het recht problemen als gevolg deze ontwikkelingen kan adresseren. Studenten krijgen bovendien inzicht in het interdisciplinaire karakter van dit domein (te weten recht, regulering en digitale technologie).

Toepassen van kennis en inzicht
Studenten leren juridische vragen met betrekking tot de online veiligheid van kinderen en jongeren te analyseren ten aanzien van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Oordeelsvorming
Studenten die deze cursus hebben voltooid kunnen online veiligheidskwesties met betrekking tot kinderen en jongeren in een juridische, regelgevende en, tot op zekere hoogte, interdisciplinaire context positioneren. Ook zijn zij in staat om een weloverwogen oordeel over dit soort kwesties te formuleren.

Communicatie
Studenten leren om systematisch, coherent en bondig relevante juridische vraagstukken te bespreken, zowel schriftelijk als mondeling. Ook worden ze uitgedaagd om het werk van hun mede-studenten op constructieve wijze te bespreken.

Rooster

Het rooster voor dit vak kan worden geraadpleegd in uSis.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor- en werkcolleges

 • Docent(en): Prof.dr.mr. S. van der Hof

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de verplichte literatuur, rapporten en andere bronnen, zoals aangegeven op Brightspace

 • Aanwezigheid tijdens de hoor- en werkcolleges is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

De toetsing gebeurt aan de hand van twee onderdelen.

 1. Studenten krijgen een schriftelijke opdracht (bijvoorbeeld paper of blog column) over een onderwerp gerelateerd aan het vak. Daarnaast schrijven zij een peer review-rapport over de schriftelijk opdracht van twee van hun medestudenten. Het cijfer voor de schriftelijke opdracht (90%) en de peer review-rapporten (10%) vormt in totaal 40% van het eindcijfer.
 2. Schriftelijk tentamen. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen over de verplichte stof. Het verplichte studiemateriaal voor het tentamen omvat de verplichte literatuur, colleges(lides) en andere bronnen, zoals aangegeven op Brightspace, alsmede de onderwerpen die in de seminars zijn besproken. Het cijfer voor het schriftelijke examen is 60% van het eindcijfer.

Voor beide deeltoetsen moet een voldoende cijfer worden behaald. Een onvoldoende cijfer voor een of beide deeltoetsen wordt afzonderlijk herkanst. De cijfers voor het schriftelijk examen en de opdracht zijn alleen geldig voor het collegejaar waarin ze zijn behaald.

Regeling mbt deelcijfers en –toetsen
Om het vak te halen moet voor alle onderdelen van het vak een voldoende worden behaald.

N.B. Zie voor de uitgebreide regeling met betrekking tot het herkansen van onvoldoende deelcijfers de Regeling met betrekking tot deelcijfers die te vinden is op de algemene Blackboard omgeving van de master Jeugdrecht.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
De opdrachten worden via Brightspace of e-mail ingeleverd.

Examenstof
De tentamenstof omvat de verplichte literatuur, collegeslides en andere bronnen, zoals aangegeven op Blackboard, alsmede de onderwerpen zoals die in de seminars zijn besproken.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Brightspace. Voor informatie over aanmelden, klik hier.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Geen.

Aanmelden

Studenten moeten zich inschrijven voor vakken en tentamens via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Professor Simone van der Hof

 • Werkadres: Kamerlings Onnes Gebouw, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • E-mail:s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor recht en digitale technologie

 • Openingstijden: op afspraak

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Niet van toepassing.