Prospectus

nl en

Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1

Course
2019-2020

Beschrijving

Onder academische en wetenschappelijke vorming wordt de ontwikkeling van een kritische attitude verstaan die blijk geeft van nieuwsgierigheid. Het gaat daarbij ook om het verder kijken dan de grenzen van het vakgebied. Wetenschappelijke vorming omvat wetenschapstoepassing of –overdracht. De academicus is in staat wetenschappelijke kennis te vergaren, op waarde te schatten, eigen te maken en waar nodig over te dragen aan derden.

In de lijn Academische en Wetenschappelijke Vorming komt een breed spectrum aan vaardigheden aan bod: het uitvoeren en opzetten van empirisch onderzoek, onderwijs geven, kritisch denken, evidence-based werken en sturing geven aan het eigen leerproces. Ook filosofie, geschiedenis van de geneeskunde, ethiek en de humaniora maken deel uit van academische en wetenschappelijke vorming.

Het verwerven van deze vaardigheden vereist oefening. In elk blok komen daarom ook academisch en/of wetenschappelijk vormende elementen aan bod. Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van een gespreksverslag, het voeren van een debat, museumbezoek om de historische context van een klinisch probleem te illustreren en het schrijven van een abstract.

In het blok Wetenschappelijke Vorming in jaar 1 doen studenten zelf echt onderzoek. Hiervoor verzamelen en analyseren zij zelf data naar aanleiding van de zorgstage en formuleren zij een antwoord op hun eigen onderzoeksvraag. Naast het actief doen van onderzoek krijgen studenten gedurende het tweeweekse blok onderwijs in wetenschappelijke vorming, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het formuleren van een vraagstelling, onderzoeksopzetten, kansrekenen, ethiek, beschrijvende statistiek, de empirische cyclus, het zoeken van literatuur, het werken met SPSS en het schrijven en presenteren van een beknopt onderzoeksverslag.

Leerdoelen

  1. De student kent de beginselen van de structuur en formulering in medische en wetenschappelijke rapportages.
  2. De student kan deze beginselen toepassen in een gespreksverslag, geschikt als collegiale overdrachtsrapportage over een patiënt, in een abstract over zelf uitgevoerd onderzoek en in een casusverslag die de structuur van het geneeskundige model volgt.
  3. De student kan op een positieve manier feedback geven op de verslagen van medestudenten.
  4. De student kan de feedback die bij een verslag is gegeven, interpreteren en toepassen bij het verbeteren van dit verslag en bij het maken van een volgend verslag.
  5. De student kan zorgvuldig formuleren volgens de eisen van het medisch-wetenschappelijke register en in helder en correct Nederlands.
  6. De student kan gegevens die zijn ontleend aan publicaties van anderen, verantwoorden in de Vancouverstijl.
  7. De student kan systematisch gegevens van patiënten verzamelen.
  8. De student kan op basis van een klinisch probleem een wetenschappelijke vraagstelling voor een beperkt empirisch onderzoek formuleren.
  9. De student kan literatuuronderzoek aangaande een geformuleerde vraagstelling verrichten.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica, responsiecolleges, studieopdrachten.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Schriftelijke verslagen, essays, presentaties en tentamen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Epidemiology: an introduction, 2e editie – Rothman KJ

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Prof.Dr. F.W. Dekker