Prospectus

nl en

Lijn Beroepsvorming jaar 2

Course
2019-2020

Beschrijving

De Lijn Beroepsvorming (LBV) is een longitudinale onderwijslijn, waarin de ontwikkeling in drie CanMed rollen centraal staan in de training tot Medisch Expert: de rol van Samenwerker, Communicator en Professioneel beroepsbeoefenaar. Het lijnonderwijs bundelt de kennis en vaardigheden opgedaan in de parallel lopende blokken en traint de student in samenwerken, communicatie, professioneel gedrag en persoonlijke effectiviteit.
De lijn Beroepsvorming jaar 2 beoogt een verdieping en verbreding te zijn van de Lijn Beroepsvorming jaar 1. Daar waar in jaar 1 het accent lag op communicatie en reflectie, is de aandacht in jaar 2 verdeeld over alle drie de rollen. U gaat oefenen met klinisch redeneren, vaardigheden lichamelijk onderzoek en met meer complexe communicatieve en reflectieve vaardigheden. Uw ontwikkeling in uw rol als beroepsbeoefenaar wordt ondersteund door het werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan en een elektronisch portfolio.

De LBV in het tweede jaar bestaat uit tien dubbele Patiënt Demonstratie Colleges verzorgd door de afdeling interne geneeskunde en heelkunde, een training Basic Life Support (BLS), 6 werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren, een docentcoachtraject met 6 DC-werkgroepbijeenkomsten, poli meelopen en individuele gesprekken, 3 dubbele colleges medische besliskunde en werkcolleges gericht op complexe communicatieve vaardigheden. Voor het overzicht wordt de BLS ook als apart onderdeel in de studiegids vermeld.
Tijdens de werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren wordt net als in jaar 1 gewerkt met USB opnames. Bij het beoordelen van de filmpjes is er aandacht voor zowel het opbouwen van een arts-patiënt relatie als voor het proces van Klinisch Redeneren. Daarnaast wordt aan de hand van papieren casuïstiek het proces van klinisch redeneren stap voor stap besproken en doorlopen.

Tijdens het DC-traject ondersteunt de docentcoach de studenten – zowel individueel als in werkgroepverband – in hun ontwikkeling in de verschillende CanMed rollen. Het accent ligt daarbij in jaar 2 op het trainen van persoonlijke effectiviteit en op trainen van vaardigheden lichamelijk onderzoek. Studenten werken in dit DC-traject met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Het traject start en wordt afgesloten met een individueel gesprek met de docent-coach.

Studenten houden wederom een e-portfolio bij. Het e-portfolio wordt ingezet als middel om de ontwikkeling in de verschillende rollen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken. Daar waar mogelijk zal de stof van de LBV gerelateerd worden aan de leerstof van het de parallel lopende blokken.

Leerdoelen

Medisch expert
Klinisch redeneren:

 • De student kan bij de vraagstukken die tijdens de Patiënt Demonstratie College en bijeenkomsten KRCV besproken zijn:

 • De relevante anamnese vragen formuleren

 • De alarmsymptomen bij deze klachten benoemen

 • Het relevante lichamelijk onderzoek beschrijven en de gegeven uitkomsten interpreteren

 • Zinvol aanvullend onderzoek noemen en de gegeven uitkomsten interpreteren.

 • De student is in staat uit te leggen hoe epidemiologische gegevens de besluitvorming van de arts kunnen beïnvloeden
  Vaardigheden lichamelijk onderzoek:

 • De student noemt hardop waar men op let bij het beoordelen van de algemene indruk

 • De student kan lege artis de bloeddruk meten en kan een bloeddrukmeting interpreteren.

 • De student demonstreert dat hij de arteriële pulsaties en lymfklierstations op de juiste plaats kan palperen, hij herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen

 • De student demonstreert dat hij het lichamelijk onderzoek van buik en thorax lege artis kan uitvoeren. Hij herkent normale bevindingen en kent in theorie de afwijkende bevindingen.

Communicator
Anamnese en communicatieve vaardigheden:

 • De student kent het verschil in open en gesloten vragen en kan deze vraagvormen toepassen

 • De student kent de zeven dimensies die uitgevraagd worden bij de hoofdklacht en kan deze toepassen

 • De student past de structuur van de anamnese toe: inleiding, vraagverheldering, speciële anamnese, afsluiting.

 • De student is in staat in een consult zowel het medische spoor te volgen als het arts-patiënten spoor.

 • De student past tijdens een rollenspel de verschillende aspecten van actief luisteren toe indien de situatie daartoe uitnodigt.

 • De student past actief luistergedrag toe tijdens een rollenspel met een ongeruste patiënt en met een patiënt die sterk aandringt op verder onderzoek/ verwijzing.

 • De student is in staat een bondig verslag te maken van de werkgroep-bijeenkomst KRCV volgens de in dit lijnboek opgestelde criteria.

 • De student past in een rollenspel met medestudenten de volgende aspecten van motiverende gespreksvoering toe: luisteren, samenvatten, doorvragen.

 • De student onderbouwt het belang van: uitlokken van verandertaal, de ander ambivalente gevoelens en gedachten onder woorden laten brengen, bekrachtigen van zelfvertrouwen in het kader van motiverende gespreksvoering

 • De student kent de verschillende fasen van gedragsverandering: precontemplatiefase, de contemplatiefase, de voorbereidings- en de actiefase

 • De student kan vragen, zorgen en verwachtingen van een patiënt verhelderen in een rollenspel

 • De student kan informeren naar de culturele achtergrond en gebruiken, voor zover die informatie relevant is voor gezamenlijke besluitvorming

Samenwerker en beroepsbeoefenaar

 • De student is in staat feedback te geven en te ontvangen volgens de geformuleerde feedback criteria

 • De student toont professioneel gedrag, in zijn omgang met zichzelf, met de werkgroep begeleider, zijn medestudenten en met zijn taken, wat zich uit in: Op tijd komen Studieopdrachten maken Verslagen en opdrachten op tijd inleveren Op vragen en/of opmerkingen van groepsgenoten en docenten constructief reageren Actief deelnemen in discussies en/of maken van een groepsproduct Groepsleden ruimte geven bij te dragen aan discussie/opdracht en elkaars mening respecteren

 • De student is in staat schriftelijk en mondeling te reflecteren volgens de daarvoor opgestelde criteria.

 • De student heeft schriftelijk gereflecteerd op

 • 2 patiënt partner bijeenkomsten

 • Studiemotivatie en voortgang en op persoonlijke ontwikkeling in de CanMed competenties Medisch Expert, Communicator, Samenwerker en Beroepsbeoefenaar halverwege en aan het eind van het jaar

 • De student heeft een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld, waarin aandachtspunten per competentie geformuleerd zijn en vier SMART geformuleerde leerdoelen zijn beschreven

 • De student heeft in samenwerking met een medestudent het kernkwadrant van Ofman toegepast in de ontwikkeling van de competentie samenwerken

 • De student heeft inzicht in eigen leerstijl en kan deze desgewenst toelichten

 • De student beschrijft verschillende interactiepatronen zoals die beschreven worden in de roos van Leary.

 • De student hanteert het beroepsgeheim en hanteert gepaste professionele afstand- betrokkenheid tijdens lichamelijk onderzoek.

 • De student onderbouwt hoe vooroordelen een arts-patiënt relatie kunnen beïnvloeden

 • De student geeft bij de zesde DC-bijeenkomst een drie-minuten presentatie over de persoonlijke ontwikkeling waarbij hij de groep informeert over het leerdoel “uitdaging” van zijn kernkwadrant, het aspect van de ontwikkeling waar hij trots op is en een aspect van het onderwijs, dat hem het afgelopen jaar het meest heeft geïnspireerd.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Colleges, Patiënt Demonstratie Colleges, docentcoach-traject (werkgroepen en individuele gesprekken), werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoering.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

De hierboven gepubliceerde contacturen betreffen het werkgroep-onderwijs van het docentcoach traject, de werkgroepen Klinisch Redeneren en Consultvoeren en de Patiënt Demonstratie Colleges.

Toetsing

USB-opname arts patiënt gesprek (rollenspel) , werkgroep verslagen, reflectieverslagen, POP, aanwezigheid DC en KRCV werkgroepen (maximaal 1 afwezigheid), participatie in de werkgroepen, getoond professioneel gedrag, vaardighedentoets lichamelijk onderzoek. Entree-toetsvragen bij DC en KRCV werkgroepen via BB. Het jaar wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (open vragen, multiple-choice vragen en extended matching vragen), waarin het KRCV traject, de PD colleges, de kennis over het lichamelijk onderzoek en theorie van de communicatieaspecten wordt getoetst. Aan alle eisen van het LBV traject moet zijn voldaan voordat het tentamencijfer wordt vrijgegeven. De LBV-2 lijn moet met een positieve beoordeling zijn afgerond om te kunnen starten met de LBV-3 lijn.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De verplichte leerstof voor de werkgroepen en voorbereiding op het schriftelijk tentamen LBV2 bestaat uit bestudering van de onderwerpen die in de LBV2 lijn aan de orde zijn in de volgende literatuur:
1. Actueel lijnboek Lijn Beroepsvorming 2
2. Lloyd M, Bor R. Clinical communication skills for medicine, 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier, Edinburgh, 2019
3. Grundmeijer HGLM, Reenders K, Rutten GEHM. Het geneeskundig proces, 6e druk, Reed Business Education, Amsterdam, 2016
4. De Jongh TOH, de Vries H, Grundmeijer HGLM. Diagnostiek van alledaagse klachten. 4e druk. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2016
5. Kumar P, Clark M, Kumar & Clark’s Clinical medicine, 9th ed. Elseviers, Edinburgh, 2017
6. Van der Meer JWM, van der Meer M. Anamnese en lichamelijk onderzoek, 8e druk, Elseviers, Edinburgh, 2017
7. Gooszen e.a.. Leerboek chirurgie, 2e druk. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2012. Wondgenezing en wondbehandeling, huidinfecties en ulcera, acute buik, appendicitis acuta, cholecystitis, galsteenkoliek, geperforeerd ulcus pepticum, sigmoïd-diverticulitis, pancreatitis, EUG, adnexitis, niersteenkoliek, pyelonefritis, Ileus, hernia lies, veneus systeem, brandwonden, letsels Bovenste extremiteit, letsels onderste extremiteit, fracturen bij kinderen.
8. Medische Besliskunde Collegestof. Grundmeijer (zie 3).
9. Geersing GJ, Hopstaken RM, Riezebos RK. Van waarschijnlijkheidsdiagnose(s) naar de diagnose: theorie van het testen. (Hoofdstuk 4, pag 73-101).
10. Ayers S. de Visser R. Psychology for medicine and healthcare. 2nd ed. SAGE Publications Ltd, London, 2018

In het lijnboek is een nadere specificatie van de leerstof opgenomen.

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LBV2DC@lumc.nl