Prospectus

nl en

Clinical problems in acute care

Course
2019-2020

Beschrijving

In dit blok Vraagstukken Spoedeisende Zorg wordt u uitgedaagd om de juiste vragen te stellen bij acute, spoedeisende en levensbedreigende aandoeningen. Met de kennis die u in de voorgaande blokken heeft opgedaan en met nieuwe kennis die u in dit blok opdoet zult u tot concrete antwoorden moeten komen. U moet specialisme-overstijgend denken, immers een patiënt met acute dyspneu heeft natuurlijk niet altijd een longziekte en een comateuze patiënt heeft niet altijd een primair neurologisch probleem. U moet kunnen prioriteren: bedenken wat spoedeisend is en wat niet dringend is bij patiënten die zich presenteren met een acute aandoening of ongeval. U moet weten welke interventies essentieel zijn bij vitaal bedreigde patiënten en in welke volgorde (de neurochirurg kan pas aan de slag als de traumapatiënt niet meer aan het verbloeden is). Dit vereist een werkwijze waarbij gehandeld en behandeld wordt volgens het principe treat first what kills first.

Leerdoelen

1 De student is in staat te herkennen of er sprake is van een spoedeisende of direct levensbedreigende situatie o.g.v. (hetero-) anamnese en klinische observatie, m.b.v. de ABCDE methode.
2 De student verklaart ziekteverschijnselen met betrekking tot spoedeisende zorg vanuit anatomie, ziektemechanismen, pathologie, fysiologie en pathofysiologie en herleidt deze gegevens tot een of meer vraagstukken en vervolgens tot een of meerdere klinische problemen.
3 De student geeft voor elk medisch probleem bij een patiëntencasus een differentiaaldiagnose in volgorde van waarschijnlijkheid en (indien van toepassing) in volgorde van (levens)bedreiging.
4 De student stelt een diagnostisch plan op om snel een levensbedreigende situatie te verifiëren en/of de ernst ervan in te kunnen schatten.
5 De student stelt een behandelplan op dat gericht is op: niet-medicamenteuze interventies om levensbedreiging te verminderen en medicamenteuze behandeling, waarbij het gaat om groepen medicamenten en de student in staat is de keuze te verantwoorden op basis van werkingsmechanismen.
6 De student is in staat om basale eerste hulp te geven.
7 De student herkent situaties waarin de arts met andere disciplines moet samenwerken om acute zorg voor de patiënt te leveren en geeft aan welke disciplines dat zijn. De student kan aangeven in voorbeeldsituaties hoe de communicatie binnen multidisciplinair overleg verloopt.
8 De student is in staat om ontwikkelingen in de acute geneeskunde in historisch perspectief te plaatsen.

Rooster

Dit blok beslaat vijf weken waarin spoedeisende zorg aan de hand van een achttal thema’s in al zijn facetten aan de orde komt.
In de eerste week staan de thema’s De patiënt met een spoedeisend probleem en De vitaal bedreigde patiënt centraal. In de tweede week ligt het focus op acute neurologische problemen en komen de thema’s De patiënt met acute bewustzijnsdaling / uitval en De patiënt met ernstige hoofdpijn aan bod. Het thema De acuut zieke patiënt met koorts volgt in de derde week van het blok. In de vierde week van het blok gaat het over traumatologie (De trauma patiënt) en andere acute chirurgische problemen (De patiënt met acute pijn in buik of ledematen). Tenslotte komt in de laatste week het thema De patiënt met acute doofheid of visusstoornis aan de orde.

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, patiëntendemonstraties, werkgroepen , responsiecolleges, studieopdrachten en E-learning.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Schriftelijk, aan het einde van het blok met korte vragen. Er zal een tussentijdse toets worden afgenomen.

De tentamendata zijn beschikbaar op de roosterwebsite.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Leerboek acute geneeskunde, Van Vugt e.a. (1e editie)

  • Leerboek Chirurgie, Gooszen e.a. (2e druk)

  • Sherris Medical Microbiology, Ryan (6e editie)

  • Kumar & Clark's Clinical medicine, Kumar (8e editie)

  • Neurologie, Hijdra, Koudstaal en Roos (6e herziene druk)

  • Zakboek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Debruyne (19e editie)

  • Leerboek oogheelkunde, Tan (1e editie)

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

Dr. R. Mauritz en Prof. E.J. Kuijper via het secretariaat.