Prospectus

nl en

Line Organisation and Collaboration year 3

Course
2019-2020

Beschrijving

De Lijn Gezondheidsbevordering is een longitudinale onderwijsvorm die zich uitstrekt over de gehele bachelor Geneeskunde, curriculum 2012. In deze lijn staat de ontwikkeling van de CanMed Competentie ‘Gezondheidsbevordering’ (of maatschappelijk handelen) centraal.

Gedurende de drie jaar leren de studenten deze rol vanuit verschillende perspectieven bekijken: op populatieniveau, vanuit verschillende medische disciplines en in de arts- patiënt relatie.
In jaar 3 bestaat het onderwijs uit een hoorcollege, een aantal studieopdrachten, werkcolleges en één werkgroep. In de studieopdrachten krijgen studenten inzicht in maatschappelijke maatregelen en de invloed daarvan op de gezondheid, ze denken na over ethische vraagstukken en kunnen vragen stellen aan medisch specialisten hoe zij hun rol als gezondheidsbevorderaar invullen. Tijdens de werkgroep presenteren de studenten groepsgewijs hoe zij deze rol zouden invullen bij een gegeven casus.

Leerdoelen

De student kan
1. een patiënt uit een authentieke en complexe papieren casus, typeren op basis van epidemiologische gegevens met betrekking tot omvang van ziekte, determinanten van gezondheid en determinanten van gedrag
2. op basis van de omvang van ziekte en determinanten van ziekte een gezondheidsbevorderend doel formuleren voor een (deel van de) populatie
3. aan de hand van een gezondheidsprobleem bij een (deel van de) populatie, een voorstel doen voor beleid m.b.t. preventie en gezondheidsbevordering voor een patiënt of een populatie en daarbij beschrijven welke gezondheidsbevorderende taken de arts kan uitvoeren
4. het gezondheids(zorg)beleid bij geselecteerde ziektebeelden beschrijven en aangeven waar behoeften liggen met betrekking tot gezondheidsbevordering van de patiënt en hoe de individuele arts en overheid daar op zouden kunnen of moeten inspelen
5. een standpunt over gezondheidsbevordering in de artsenpraktijk innemen en hierbij reflecteren op de rechten en plichten van arts en patiënt.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecollege / vraag deskundige
Werkgroep
Studieopdrachten

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Beoordeling van portfolio opdracht (studieopdracht) en eindpresentatie met discussie. Beoordeling aan de hand van een rubric.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • ‘Volksgezondheid en gezondheidszorg’ (Mackenbach & Stronks)

  • ‘Psychology for Medicine’ (Ayers & de Visser)

  • Arts van de Wereld

Aanvullende literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

G3LGB@lumc.nl