Prospectus

nl en

Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 3

Course
2019-2020

Beschrijving

Een goede dokter is een dokter die effectief en soepel samenwerkt met collega’s en hulpverleners in andere disciplines. Immers de zorg voor patiënten is tegenwoordig multidisciplinair. Waar de arts nog niet zo lang geleden veelal solistisch wekte is de arts tegenwoordig onderdeel van een netwerk van hulpverleners rondom de patiënt. Soms in een centrale, regievoerende, rol in dat netwerk maar ook even zo vaak in een meer ondersteunende of adviserende rol. Effectief onderdeel kunnen zijn van die netwerken in de verschillende rollen is een competentie die een arts in opleiding zich eigen moet maken om, naar de huidige standaard, te kunnen functioneren als zorgverlener.

Een dokter van nu is, op macro- en microniveau, onderdeel van een gezondheidszorg organisatie. Om effectief te kunnen functioneren in die micro- en macro organisaties moet de dokter niet alleen effectief kunnen samenwerken in die organisatie maar ook voldoende kennis over de betreffende organisatie hebben. Daarnaast moet de dokter van nu voldoende ‘organisatie sensitief’ zijn om te kunnen werken in en met de mensen in de organisatie.

In de Lijn Samenwerking en Organisatie (LSO) ontwikkelt de student zijn/haar competentie op het gebied van samenwerken en leert de student hoe de gezondheidszorg op micro- en macro niveau is georganiseerd en welke factoren en krachten daarin een rol spelen en hoe die van invloed zijn op het werken als dokter. Het onderwijs en de ontwikkeling van deze competentie vindt gedurende de 3 jaar van de bachelor geleidelijk plaats: elk jaar wordt voortgebouwd op de kennis en competentie zoals die in het voorafgaande jaar zijn ontwikkeld. Daarom is het van belang de toetsing in de lijn ook te beoordelen in de context van de toetsmomenten van de lijn als geheel in de bachelor. Daarom worden beoordelingen van specifieke deeltoetsen opgenomen in het portfolio (met kwalitatieve feedback in de vorm van rubrics, zodat studenten op basis hiervan verder werken aan een volgend niveau) . In onderstaande tabel staat een beknopt overzicht van de toets momenten van LSO gedurende de 3 jaar van de bachelor. Hieruit blijkt direct dat het portfolio een cruciale rol speelt in de ontwikkeling (en toetsing) van de competenties zoals die worden bijgebracht in het onderwijs van de lijn.

Beschrijving

De Lijn Samenwerking en Organisatie richt zich op de rollen “Samenwerker” en “Organisator” zoals beschreven in het Raamplan arts opleiding 2009. Het belang van deze beide competenties is de afgelopen jaren alleen maar duidelijker geworden. In de praktijk is een goede organisatie, samenwerking en communicatie lang niet vanzelfsprekend. In een complexe zorg organisatie wordt gewerkt vanuit de eigen discipline en gaat de arts doorgaans voor het beste resultaat op het eigen terrein. De lijn organisatie en samenwerking richt zich op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van kennis om de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren.

Leerdoelen

  1. De student begrijpt hoe de gezondheidszorg is georganiseerd en wordt gefinancierd.
  2. De student kent de specifieke organisatiestructuur van de verloskundige zorg, jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg en huisartsgeneeskundige zorg.
  3. De student kent de regelgeving en organisatie omtrent de laatste fase van het leven, overlijden en euthanasie.
  4. De student kent de mogelijkheden van economische evaluatie van de zorg op micro en macro niveau.
  5. De student begrijpt hoe de kwaliteitscyclus werkt en kan deze toepassen.
  6. De student kan samenwerking beoordelen en geeft suggesties geven voor verbetering aan mede studenten.
  7. De student begrijpt op hoofdlijnen het doel en effect van crew resource management.
  8. De student is in staat om zich een mening te vormen over de actualiteit met betrekking tot de organisatie van de gezondheidszorg.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroep, hoorcolleges, responsiecolleges, zelfstudieopdracht.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Tentamen (over-all toets), aanwezigheid en voldoende actieve bijdrage werkgroep en werkgroep participatieformulieren.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

J.P. Mackenbach Volksgezondheid en gezondheidszorg 6e herziene druk
Syllabus Lijn Beroepsvorming

Aanmelden

Eerstejaarsstudenten worden automatisch ingedeeld voor een werkgroep. Voor ouderejaars studenten verloopt de aanmelding voor een werkgroep via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

LSOjaar3@lumc.nl
Dr. M. den Heijer