Prospectus

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politiek Bestel

Course
2019-2020

Beschrijving

De cursus Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel biedt een eerste inleiding op academisch niveau tot de politicologie of politieke wetenschap aan de hand van het politieke bestel dat voor veel studenten allicht al enigszins bekend is: het Nederlandse. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, en Nederland in Europa. [In de cursus Nationale Politiek II, die in het tweede studiejaar gegeven wordt aan studenten in de bacheloropleiding politicologie (reguliere opleiding), zal historische verdieping plaatsvinden van de cursus Nationale Politiek I.]
In Nationale Politiek I worden primair op basis van een handboek in een reeks hoorcolleges de voornoemde aspecten van het Nederlandse politieke bestel behandeld, zo mogelijk in het licht van theorieën en/of in vergelijking met andere landen en politieke systemen. De kernliteratuur van de cursus bestaat uit het handboek Governance and Politics of the Netherlands (4e editie, 2014); er is enige aanvullende (eveneens verplichte) literatuur.

Leerdoel

Verkrijgen van politicologische kennis en inzicht in het Nederlandse politieke bestel.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (in het Nederlands)

Studiemateriaal

Basisboek:

  • Rudy B. Andeweg & Galen A. Irwin (2014), Governance and Politics of the Netherlands. Basingstoke: Palgrave Macmillan Education. 4th ed.
    Aanvullende literatuur:

  • Kris Deschouwer (2014), Politieke partijen in ontwikkeling: kansen en bedreigingen. In S. de Lange et al. (red.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (pp. 19-29). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.

  • Andreas Kinneging (1995), Rechtsstaat en constitutie. In J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde (pp. 27-39). Deventer: Kluwer.

  • Lotte Melenhorst & Joop van Holsteyn (2017), Politiek-Media: 3-0. Over de rol van media-aandacht in wetgevingsprocessen, Regelmaat: Tweemaandelijks tijdschrift voor wetgevingsvraagstukken, 32/4, pp. 285-296.

  • Philip van Praag (2017), Politiek en Media. In Ph. van Praag (red.), Politicologie en de veranderende politiek (pp.213-236). Amsterdam: Amsterdam University Press.

  • Margo Trappenburg (1995), Democratie. In J.Th.J. van den Berg et al. (red.), Inleiding Staatkunde (pp. 41-60). Deventer: Kluwer.

  • Gerrit Voerman (2014), Kandidaatstelling op landelijk niveau. In S. de Lange et al. (red.), Politieke partijen: overbodig of nodig? (pp. 45-62). Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur.

Toetsing

Er is voor dit vak een aanvullende tentamenregeling opgenomen op Blackboard.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster