Prospectus

nl en

Governance and Political Culture in the Dutch Republic

Course
2019-2020

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze reeks hoorcolleges wordt een overzicht van politiek, bestuur en instituties van de Republiek geboden. Na een theoretische introductie over staatsvorming in vroegmodern Europa wordt de verbrokkelde politiek van de Republiek behandeld die vanuit de praktijk was opgebouwd. In de daarop volgende hoorcolleges wordt de vraag gesteld wat de karakteristieke kenmerken waren van de bestuursvorm, staatsinstellingen en de politieke cultuur van de Republiek. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre de Republiek kan worden bestempeld als uitzonderlijk in de Europese context. Bij wijze van afronding zullen vragen worden gesteld over mythes zoals over regentenpolitiek en polderbestuur die de Nederlandse politiek tot op de dag van vandaag zouden karakteriseren? Zo biedt de cursus behalve een overzicht van de staatsinstellingen en de politieke cultuur van de Republiek ook een discussie over de Nederlandse politieke geschiedenis.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Verwerven van kennis en inzicht in de geschiedenis van het vroegmoderen Nederlandse openbare bestuur en de politieke praktijk alsook de maatschappelijke en cultuurhistorische achtergrond daarvan.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Hoorcolleges 24 uur;

 • zelfstudie literatuur en hoorcollegestof 114 uur;

 • tentamen 2 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 schriftelijk tentamen

 • Deeltoets 2 schriftelijk tentamen

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een inzage en nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

geen