Prospectus

nl en

Steppe empires in world history (250 BCE – 1750 CE)

Course
2019-2020

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Van diep in de klassieke oudheid tot ver in de achttiende eeuw is bij herhaling een grote dreiging uitgegaan van nomadische volkeren uit de Euraziatische steppen naar de sedentaire samenlevingen van China, Centraal- en Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Oost- en Centraal-Europa. Waarom was dat zo? En waarom ontwikkelden zich soms wel maar vaak ook niet heuse ‘stepperijken’. Welke typen zijn daarin te onderscheiden en in hoeverre vertoonden die kenmerken van early states? Wat verklaart de beperkte levensduur van de meeste stepperijken? Welke politieke, militaire, sociaal-economische en culturele interacties tussen sedentaire wereld en stepperijken vonden plaats? Kortom, een college met grote vragen, dat eerder een wereldhistorische dan een middeleeuws-historische scope zal hebben.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Het verwerven van globale kennis van de geschiedenis van de Euraziatische steppen, van de prehistorie tot de vooravond van de Industriële Revolutie.

 • 5) Het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste maatschappelijke, economische, politieke en culturele structuren binnen deze ruimte, en van de belanrgijkste verschuivingen die zich daarin gedurende de bestudeerde periode hebben voorgedaan.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur (12 x 2 uur)

 • Bestuderen literatuur: 80 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 32 uur (2 x 16 uur)

 • Toetsing: 4 uur (2 x 2 uur)

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1, schriftelijk tentamen met open vragen over literatuur + collegestof van de eerste 6 hoorcolleges.

 • Deeltoets 2, schriftelijk tentamen met open vragen over literatuur + collegestof van de laatste 6 colleges.

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gemiddelde van de twee deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de publicatie van:

 • collegeschema

 • Power Points van de colleges

 • relevante brontekstfragmenten en/of schema’s en/of secundaire literatuur (artikelen)

 • proeftentamens

 • een uitvoerige, geactualiseerde literatuurlijst over het onderwerp

Literatuur

 • nader te bepalen

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers,
Doelensteeg 16 (Huizingagebouw, kamer 1.68: op afspraak)

Opmerkingen

geen