Prospectus

nl en

Bureaucratic Revolution

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In de twaalfde eeuw verschijnt een nieuw type persoon op het toneel: de ambtenaar. Geleidelijk verdringt hij de adellijke vazallen uit de rechtspraak en het bestuur. Hij zal een cruciale, maar onderbelichte, rol spelen bij de staatsvorming in de late middeleeuwen. In deze langzame revolutie worden alle maatschappelijke waarden ter discussie gesteld.
In dit college wordt de ontwikkeling van de middeleeuwse bureaucratie gevolgd vanaf de oorsprong in de elfde of twaalfde eeuw tot het midden van de zestiende eeuw. We beginnen in Engeland en Frankrijk in de Hoge Middeleeuwen en eindigen in de Republiek. We zien ambtenaren optreden als rechters, rekenmeesters en schrijvers. Daarmee staan we midden in de middeleeuwse samenleving van ambitieuze koopleiden, verontwaardigde burgers, bruisende steden en hooghartige vorsten: een wereld van vertrouwen en wantrouwen, van corruptie en controle, van chaos en orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) heeft kennis opgedaan van de ontwikkeling van bureaucratisering

 • 5) heeft kennis opgedaan van de politieke en economische ontwikkeling van West-Europa, en in het bijzonder de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden

 • 6) heeft inzich verworven in het belang en de gevaren van bureaucratie

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13x2 uur 26 uur

 • Voorbereiden college: 13x2 uur = 26 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 85 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1. Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en enkele essayvragen. Alle leerdoelen.

 • Deeltoets 2. Schriftelijk tentamen met gesloten vragen en enkele essayvragen. Alle leerdoelen.

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema

 • communicatie

 • beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Een deel van de literatuur wordt gevormd door een syllabus. Die wordt digitaal ter beschikking gesteld.

 • Jacob Soll, The Reckoning. Financial accountability and the rise and fall of nations (New York 2014)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Robert Stein

Opmerkingen

Niet van toepassing