Prospectus

nl en

Introduction Intercultural Management

Course
2019-2020

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de Minor Internationaal en Intercultureel Management (30 ec). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester. Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (45 ec) hebben behaald.

Beschrijving

Wat is cultuur en welk impact heeft ze op het functioneren van bedrijven en organisaties op internationaal niveau? In een wereld die steeds meer bepaald wordt door digitalisering, mobiliteit en globalisering, komen verschillende culturen steeds meer met elkaar in contact, en is een goede samenwerking tussen mensen met een verschillende achtergrond steeds vaker onontbeerlijk. Mensen behoren tegelijkertijd tot meerdere (sub)culturen en in zijn totaliteit bevinden wij ons steeds vaker in een cultureel complexe omgeving. Om zich in deze dynamische omgeving te oriënteren en effectieve keuzes te maken, moeten professionals culturele competentie ontwikkelen.

In dit hoorcollege benaderen we de rol van cultuur in internationaal management door te beginnen met de vraag wat cultuur is en hoe die is opgebouwd. Vervolgens behandelen we een aantal verschillende theorieën/modellen over cultuur. Hiermee maken we kennis met de basisverschillen in waarden, logica en verwachtingen in een professionele context en is er aandacht voor de interactie tussen verschillende (sub)culturen. Na blok 1 is er een deeltentamen om de basis te beheersen en om de geleerde stof toe te kunnen passen tijdens blok 2.

Vervolgens zoeken we aan de hand van deze kennis naar de betekenis en naar de gevolgen voor multiculturele organisaties, bedrijven en teams. Wat is de interactie tussen culturele verschillen enerzijds en de structuur van een organisatie anderzijds? Wat zijn de gevolgen voor strategie, voor HR, voor marketing en voor de samenwerking binnen interculturele teams. Hoe zit diversiteitsmanagement in elkaar; hoe functioneert een internationaal manager en wat betekent het om een ‘global organisation’ te zijn?

Leerdoelen

Theorie:

 • kennis van modellen en debatten rond cultuur in de professionele context;

 • kritische reflectie over publicaties op het gebied van intercultureel management.

Inzichten:

 • besef over eigen culturele achtergrond;

 • sensitiviteit voor culturele verschillen.

Vaardigheden:

 • toepassing van kennis over cultuur op het functioneren van internationale managers en op diverse aspecten van internationale organisaties, bedrijven en teams.

Rooster

De colleges worden gegeven tijdens het eerste semester, op maandag van 13.15 uur tot 15.00 uur in LIPSIUS/003.

Bijgaand de links naar de roosters (o.v.b.) 2019-2020: Collegerooster semester 1; Collegerooster semester 2; Tentamenrooster semester 1.

De herkansingen van semester 1 zullen zijn tussen 20 en 31 januari 2020.
Het tentamenrooster van semester 2 volgt nog.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast Intercultureel Management 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen hoorcolleges: 13 × 1,5 uur = 20 uur;

 • wekelijks voorbereiden literatuur: ca 450 pagina’s = 66 uur;

 • voorbereiden eerste deeltentamen = 20 uur;

 • voorbereiden tweede deeltentamen = 30 uur;

 • 2 deeltentamens = 4 uur.

Toetsing

Twee deeltentamens: schriftelijk gesloten boek tentamens met open vragen.

 • Deeltentamen 1: aan het einde van blok 1;

 • Deeltentamen 2: aan het einde van blok 2.

Weging

 • Beide tentamens moeten voldoende zijn (minstens 5,5);

 • Het eindcijfer wordt bepaald door de volgende weging:
  4 x (deeltentamen 1) + 6 x (deeltentamen 2) / 10;

 • Het hoogste cijfer geldt bij herkansing.

Herkansing

 • Herkansing deeltentamen 1: 16 december 2019 (tegelijkertijd met deeltentamen 2);

 • Herkansing deeltentamen 2: januari 2020.

Inzage en nabespreking

 • Deeltentamen 1 zal nabesproken worden tijdens een college in blok 2;

 • Voor beide deeltentamens geldt dat een student een individuele nabespreking kan aanvragen met de docent. Hij/zij dient dit verzoek binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag in te dienen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

 • Ter beschikking stellen van studiemateriaal, zoals Power Points, artikelen en/of cases.

Literatuur

 • Susan C. Schneider, Jean-Louis Barsoux en Günter K. Stahl - Managing Across Cultures (Third Edition 2014).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Drs. A.P. (Alette) Vonk
Bezoek op afspraak: P.N. van Eyckhof 1, kamer 002b.