Prospectus

nl en

Text genres

Course
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

De cursus Tekstgenres biedt een taalkundig georiënteerde inleiding in het thema tekstgenres. Daarbij komen verschillende soorten onderwerpen aan bod:
1. Algemene vragen: wat is een genre, wat is een tekst? Hoe kun je tekstgenres beschrijven? Hoe cultuur-specifiek zijn sommige tekstgenres? Hoe wordt onze leefwereld bepaald door tekstgenres?
2. Tekstgenres in een sociolinguistische setting: geschreven/gesproken, diglossie, enz.
3. Voorbeelden van tekstgenres die in de Nederlandse context minder gebruikelijk zijn.

In deze cursus worden voornamelijk (maar niet uitsluitend) tekstgenres uit het dagelijks leven als voorbeeld aangehaald en behandeld. De eindopdracht behelst een analyse van de preciese betekenis en gebruikssituaties van een Nederlands spreekgenre, waarbij de student zelf een onderzoek hieromtrent moet opzetten. De student wordt verder bewust gemaakt van de culturele inbedding van veel “voor de hand liggende” zaken.

Leerdoelen

  • Kennis en begrip van de basisvragen bij het onderwerp tekstgenres en de vaardigheid te bepalen wat een genre inhoudt.

  • Kennis en begrip van de culturele en taalkundige diversiteit van tekstgenres, m.n. vragen van taalkeuze, genretypes, enz.

  • Het opzetten van een eigen onderzoekje naar gebruikscontexten en betekenis van een spreekgenre.

Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie.

Rooster

Taalwetenschap (BA)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur

  • College volgen: 2 uur per week x 12 weken = 26 uur

  • 62 uur voor het bestuderen van de literatuur, voorbereiden van de presentatie en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 52 uur voor de voorbereiding en schrijven van het eindpaper

Toetsing

Het eindcijfer is als volgt samengesteld:

  • Schriftelijke opdrachten (30%)

  • Mondelinge presentatie (20%)

  • paper (50%)

Aanwezigheid en actieve voorbereiding en deelname bij het college zijn verplicht. Het niet voldoen aan deze eisen kan tot uitsluiting van de student leiden of tot verlaging van het eindcijfer.

Herkansing

Alleen het paper kan worden herkanst. Een cijfer lager dan 5.5 voor het paper kan niet gecompenseerd worden met de overige onderdelen. Een onvoldoende voor het paper leidt dus altijd tot een herkansing.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het eindcijfer wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Vakinhoudelijke literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Contact

Docent

Onderwijsadministratie van Wijkplaats

E-mailadres Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator