Prospectus

nl en

Statistiek I: Beschrijven en Presenteren

Course
2019-2020

Beschrijving

Bij het bestuderen van vraagstukken op het gebied van de Politieke Wetenschap en de leer der Internationale Betrekkingen kan een onderzoeker empirische vragen stellen, zoals ‘wat is de invloed van opvattingen over Europese integratie op de voorkeuren voor politieke partijen?’ of ‘wat is de relatie tussen politieke systemen en het voeren van oorlog?’. Voor het beantwoorden van dergelijke empirische vragen hebben we i) data nodig en ii) methoden en technieken voor het verwerken van de data. In de cursus Statistiek I ligt het accent op de beschrijving van de data, eenvoudige statistische toetsen en het bekend maken met het computerprogramma IBM SPSS Statistics (SPSS). Het programma per week wordt t.z.t. bekend gemaakt op Blackboard.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges geven een introductie in de statistische analyse aan de hand van het tekstboek voor deze cursus. In de werkcolleges oefenen de studenten met deze materie en leren ze statistische software gebruiken.

Leerdoelen

Doel 1: Studenten kunnen een aantal univariate statistieken (maten van centrale tendentie en spreidingsmaten) en betrouwbaarheidsintervallen berekenen en interpreteren.
Doel 2: Studenten kunnen een aantal bivariate statistische analyses uitvoeren en rapporteren en het gebruik daarvan door anderen kritisch beschouwen.
Doel 3: Studenten verkrijgen basisvaardigheden in het gebruik van statistische software.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit één keer per week hoorcollege en één keer per week werkcollege. De werkgroepen worden in de computerzalen gegeven. De studenten dienen opdrachten te maken en via Blackboard/Turnitin in te leveren.

Studiemateriaal

  • Field, Andy (2018) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (5e editie). London: Sage. ISBN: 9781526419521.

  • SPSS Statistics 25 is geïnstalleerd op de universitaire computers. Een licentie voor uw privé-computer kan desgewenst worden besteld bij Surfspot. Versie 23 of 24 van SPSS zijn ook bruikbaar.

Toetsing

De toetsing omvat een combinatie van cursuswerk (inleveren van opdrachten en participatie in de werkgroepbijeenkomsten, 10%) en één of meerdere schriftelijke toetsen, waaronder een schriftelijk eindtentamen (in totaal 90%). Details omtrent de toetsing worden voor de start van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.
Voor het schriftelijk tentamen moet men zich op tijd aanmelden. Voor het schriftelijk tentamen dient u minimaal het cijfer 5,0 te halen om het vak met een voldoende te kunnen afsluiten. Indien men een onvoldoende haalt voor het eindcijfer, dan kan men het schriftelijk tentamen herkansen. Andere deelcijfers, zoals cursuswerk en kleinere deeltoetsen kan men niet herkansen.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster