Prospectus

nl en

Vrije Keuzeruimte Jaar 3

Course
2019-2020

De vrije keuzeruimte van 30 EC in het derde jaar kan worden ingevuld met een studieverblijf in het buitenland, een stage of enkele keuzevakken. De keuzevakken kunnen ook onderdelen zijn van een minor, met uitzondering van onderwijseenheden uit de minor ‘Politiek: Conflict en Consensus’.

Een studieverblijf in het buitenland (30 ECts)

Dit dient te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar, opdat de student bij terugkeer kan deelnemen aan het bachelorproject in het tweede semester. Toestemming voor een studieverblijf in het buitenland wordt pas verleend indien de student de propedeuse heeft afgerond en het verblijf past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. Voor een buitenlandverblijf dient men er bovendien rekening mee te houden dat het cijfergemiddelde hoger is dan een 7,0. Nadere informatie kan worden verkregen bij de exchangecoördinator, mw. D.J.M. Lovink (kamer 5B03). Kijk voor meer informatie over studeren in het buitenland op de website van Politicologie en op de Blackboardpagina ‘Study Abroad Political Science’.

Een onderzoeksstage (15 ECts)

Deze dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. Toestemming voor een stage wordt pas verleend indien de student minimaal 40 EC van het tweede studiejaar heeft afgerond met inbegrip van het vak MTPO en indien de stage past in het studieprogramma en geen studievertraging oplevert. De omvang van de stage is minimaal tien weken bij volledige werktijd. Gewoonlijk duurt een stage 12 weken of drie maanden, inclusief het schrijven van een stage-procesverslag en stage-onderzoeksverslag. De student moet het initia¬tief nemen om een stageplaats te vinden, zie hiervoor bijv. de Blackboard pagina Career Preparation Political Science.

Stagebegeleiding
Tijdens de stage wordt men begeleid door een docent van het Instituut en door een medewerker van de stage verlenende organisatie. Om de stage goed te laten verlopen, worden voorafgaand aan de stage de afspraken tussen de betrokken partijen – de stageverlener, de universiteit en de stagiair – vastgelegd in een stageplan. De formulieren hiervoor zijn bij de studieadviseur verkrijgbaar. Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaatsen worden studiepunten toegekend.

Stageonderzoek en verslag
Elke stage wordt afgerond met een kort stage-procesverslag (bestaande uit 2 à 5 pagina’s A4) en een substantieel stage-onderzoeksverslag (ten minste 15 pagina’s A4). Op basis van deze verslagen vindt de beoordeling van de stage plaats door de docent-begeleider van het Instituut, nadat advies bij de medewerker van de stage verlenende instantie is ingewonnen. Aan de stageverplichtingen is voldaan wanneer het stage-procesverslag en het stage-onderzoeksverslag met een voldoende zijn beoordeeld. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de studieadviseurs:

Daniëlle Lovink (studenten met achternaam A t/m K)

Rally Schwachöfer ( studenten met achternaam L t/m Z)

Keuzevakken

Procedure omtrent keuzevakken
Als je de vakken hebt gekozen die je in wil zetten in je vrijekeuzeruimte dan kun je deze door middel van een verzoekschrift in uSis aan de examencommissie voorleggen.
De procedure voor het indienen van verzoekschriften via uSis gaat als volgt:
1. In uSis kies je bij het onderdeel keuzeruimte voor indienen verzoekschrift. Je hebt keuze uit meerdere verzoekschriften:

  • Verzoekschrift ‘Vervanging’. Dit verzoekschrift dien je in bij vakken die je als keuzevakken volgt en die je niet volgt of hebt gevolgd in het kader van een andere opleiding (bijvoorbeeld een tweede studie of een eerdere studie)

  • Verzoekschrift ‘Vrijstelling’. Dit verzoekschrift gebruik je als je in het kader van een andere opleiding vakken hebt gevolgd en je die vakken wilt gebruiken voor je vrijekeuzeruimte van Politicologie / IBO.

  1. De ingediende verzoekschriften worden geadministreerd door het OSC en doorgestuurd aan de examencommissie.
  2. De examencommissie keurt je verzoekschrift goed of wijst deze af. Hiervan krijg je bericht via uSis.
    Verzoekschriften kun je voorafgaand aan het volgen van een vak indienen. Ook het achteraf indienen van een verzoekschrift (dus na volgen en afronden van dat vak) is mogelijk. Let wel op: in dat laatste geval kan het zijn dat je verzoekschrift wordt afgekeurd en je het vak niet mag opnemen in je vrijekeuzeruimte. Het is dus het meest verstandig om goedkeuring te vragen voorafgaand aan het volgen van een keuzevak.

Criteria beoordeling keuzevakken
De keuzevakken worden op basis van de onderstaande criteria beoordeeld:
Het keuzevak:
1.Maakt onderdeel uit van een bachelor opleiding WO/minor of is vermeld in de keuzevakkengids of volg je in het kader van studeren aan een buitenlandse universiteit;
2.Omvat literatuurstudie;
3.Wordt afgesloten met een schriftelijk werkstuk of tentamen;
4.Heeft inhoudelijk niet teveel overlap met vakken uit het verplichte politicologie-curriculum (dus het mag wel tegen politicologie aanliggen qua thema, maar niet dezelfde stof behandelen als in de vakken bij politicologie).

Na goedkeuring dien je zelf zorg te dragen voor de inschrijving voor het vak via uSis of als dit niet lukt door te mailen naar het Onderwijs Service Centrum.