Prospectus

nl en

Academische Vaardigheden: Data-analyse

Course
2019-2020

**Let op: een eerste, gezamenlijke, bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 februari 2020, van 15.00 -17.00 uur in zaal n.t.b. Deze (verplichte) bijeenkomst vervangt de werkgroepbijeenkomsten in week 6. **

Onderzoeksvaardigheden tweede jaar

Onder de overkoepelende naam Onderzoeksvaardigheden tweede jaar: Hoe doe ik politicologisch onderzoek? worden in het tweede jaar van de bachelor twee semestercursussen van ieder 5 ECTS gegeven:

Semester I (blok 1 en blok 2)

Onderzoeksopzet: Hoe zet ik zelfstandig een onderzoekdesign op? (5 ECTS)

Semester II (blok 3 en blok 4)

Data-analyse: Hoe voer ik zelfstandig een onderzoek uit met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse? (5 ECTS)

In deze cursussen wordt voortgebouwd op de vaardighedencursussen van het eerste jaar, waarbij academische vaardigheden geoefend worden die essentieel zijn voor het succesvol doorlopen en afronden van de studie Politicologie/ Internationale Betrekkingen en Organisaties. De vaardigheden die centraal staan zijn: het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming en communicatie.

Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept. De cursussen bouwen op elkaar voort. Idealiter wordt Onderzoeksopzet met een voldoende afgerond voordat met Data-analyse gestart wordt. Dit is echter geen vereiste.
De doelstelling is studenten te laten oefenen in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van een politicologisch onderzoek, zodat ze in het derde jaar goed voorbereid aan hun bachelor-scriptie kunnen beginnen.

Semester 2: Data analyse

Doel 1: Kennis over en inzicht in de criteria waaraan een onderzoek moet voldoen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data-analyse.
Doel 2: Het uitvoeren van onderzoek waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve data analyse wordt toegepast en hierover zowel mondeling als schriftelijk kunnen rapporteren.

Inhoud: Het hoofddoel van deze cursus is om studenten te leren op basis van hun onderzoeksopzet (zoals gedurende Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksopzet uitgevoerd) een bescheiden onderzoek uit te laten voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve data-analyse. Het eindpaper van Onderzoeksvaardigheden Onderzoeksopzet zal dienen als startpunt voor deze cursus. Daarnaast heeft deze cursus als doel om studenten te trainen in academisch presenteren.

Aan de hand van de onderzoeksopzet, ontwikkeld in Onderzoeksvaardigheden: Onderzoeksopzet, worden een bescheiden onderzoek uitgevoerd dat gebruik maakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data-analyse De dataverzameling hoeft niet origineel te zijn. Indien de student een eigen dataverzameling wil genereren, kan dit bij hoge uitzondering indien de werkgroepdocent dit accordeert. De student schrijft daarna een rapportage van de data-analyse en verzorgt een mondeling presentatie van het onderzoek.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Halperin, S. & Heath, O. (2017). Political research: Methods and practical skills. Oxford: Oxford University Press. (Het bovenstaande boek wordt ook gebruikt voor Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek).

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5e editie). London: SAGE.
Zie syllabus voor overige literatuur

IBM SPSS Statistics 25 or 26 (available on university computers)

Toetsing

Wekelijkse opdrachten, participatie

Rooster

Rooster

Contact

Dr. F.E. Bakker