Prospectus

nl en

Introduction to the Historical discipline

Course
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Dit college maakt deel uit van het facultaire kerncurriculum. De centrale vraag is: wat doen historici en waarom doen zij ertoe? Vanuit deze context wordt in een reeks hoorcolleges stilgestaan bij de aard van de historische wetenschap, maar ook bij de valkuilen waar de historicus tijdens zijn werk in kan lopen.

In de eerste helft van het semester wordt stilgestaan bij het belang van goede historische bronnen en vraagstellingen. Daarnaast is er ruime aandacht voor de historische methoden en technieken die ons helpen om kennis over het verleden te vergaren.

De tweede helft van het semester staat in het teken van de totstandkoming van de moderne geschiedbeoefening. Daarbij bestuderen we hoe verschillende stromingen in de geschiedschrijving op hun eigen manieren met de vraagstellingen, bronnen en methoden uit de eerste helft van het semester zijn omgegaan.

Leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie;

 • kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen;

 • kennis van en inzicht in begrippen en methoden van hulpvakken;

 • Inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis.

De student kan:

 • gegevens uit vakliteratuur selecteren en ordenen,

 • een wetenschappelijk debat analyseren.

Rooster

Zie rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Gastcolleges

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 110

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltoetsen (oktober, december) met vijf vragen waarin telkens in enkele zinnen op de stof gereflecteerd moet worden.

Weging

Beide deeltoetsen tellen voor 50% mee.

Herkansing

Voor beide deeltoetsen is er een herkansing in januari. Het is mogelijk beide toetsen te herkansen, maar omdat de herkansingen op hetzelfde tijdsslot plaatsvinden, is het raadzaam om in ieder geval één toets direct te halen.

nabespreking tentamen

Na de toetsen wordt op Blackboard een zaal en tijdstip bekend gemaakt voor de nabespreking. Tijdens die nabespreking verschijnt het antwoordmodel dat voor het nakijken van de toets is gebruikt op de Powerpoint en wordt uitleg gegeven per vraag. Daarna is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

 • Studieschema

Literatuur

 • Robert C. Williams, The Historian’s Toolbox: A Student’s Guide to the Theory and Craft of History, second edition (Armonk; London: M. E. Sharpe, 2007) (meest recente versie)

 • Reader met enkele artikelen. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Bij de coördinator: [F. Sterckenburgh]