Prospectus

nl en

The World of Late Antiquity

Course
2019-2020

Toegangseisen

-

Beschrijving

Sinds een aantal decennia staat de Late Oudheid zeer in de belangstelling. Waar voorheen de aandacht vooral uitging naar de vraag waarom het Romeinse Rijk aan zijn einde kwam, wordt de periode nu vooral op zijn eigen merites beoordeeld. Het heeft geleid tot een stroom van publicaties. Dit college geeft een algemeen overzicht van de karakteristieken van de laat-antieke samenleving(en) en de recente wetenschappelijke debatten die daar over worden gevoerd. Aan de hand van een selectie van antiek bronmateriaal komen onderwerpen aan bod als keizerschap, sociale structuur, de opkomst van het Christendom, stedelijk leven en economie. Centraal staat daarin de vraag hoe in deze periode het Grieks-Romeins erfgoed werd ingezet om een nieuwe, Christelijke maatschappij te creëren.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verwerft kennis van de geschiedenis van de Late Oudheid;

 • 5) krijgt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen op maatschappelijk gebied;

 • 6) krijgt met behulp van een kleine selectie voorbeelden inzicht in de veranderende aard van het antieke bronnenmateriaal uit deze periode;

 • 7) neemt kennis van de wetenschappelijke debatten die over deze periode gevoerd worden.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Zelfstandig bestuderen literatuur; 90 uur

 • Voorbereiding deeltoetsen: 2 x 10 uur = 20 uur

 • Toetsing: 2 x 2 uur = 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen, ieder over de helft van de stof, ieder bestaand uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Onvoldoendes voor de ene toets kunnen worden gecompenseerd met het cijfer voor de andere toets.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een inzage en nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema

 • powerpoints colleges

Literatuur

Aan te schaffen:

 • S. Mitchell, A History of the Later Roman Empire AD 284-641. Second edition (Blackwell History of the Ancient World) (Chichester 2015).

Er is een paperback-editie en e-book beschikbaar. NB: eerste editie niet toegestaan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

L.E. Tacoma

Opmerkingen

geen