Prospectus

nl en

Maintaining Law and Order, or Imperial Communication? Imperial Legislation in Late Antiquity

Course
2019-2020

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.
Dit college is ook toegankelijk voor BA3 studenten van GLTC en ONOS.

Beschrijving

Uit de Late Oudheid is een enorme hoeveelheid aan keizerlijke wetgeving overgeleverd. Voor historici vormt deze bron een goudmijn, maar de grote vraag is hoe we deze teksten moeten begrijpen. Lange tijd golden de laat-antieke wetten als het bewijs voor het idee dat in de Late Oudheid een totalitaire dwangstaat werd gecreëerd. Boeren werden aan de grond gebonden, het onderscheid tussen slaven en vrije armen verdween, leden van de stadsraad raakten hun gepriviligeerde status kwijt, en er golden draconische straffen tegen vergrijpen. Tegen die interpretatie is inmiddels veel verzet. Niet alleen omdat het feit dat veel wetten door opeenvolgende keizers steeds opnieuw werden uitgevaardigd wel haast moet betekenen dat ze geen effect sorteerden. Maar ook omdat op een fundamenteler niveau de aard van keizerlijke wetgeving verkeerd zou zijn begrepen. De wetten moeten eerder worden opgevat als een vorm van keizerlijke communicatie en zelf-representatie: het zouden in de eerste plaats rhetorische mededelingen zijn over een ideale maatschappij en de centrale rol die de keizer daarin vervulde.

In dit college volgen we deze discussie aan de hand van de debatten over de Codex Theodosianus, de eerste grote overgeleverde collectie keizerlijke wetgeving die in de vijfde eeuw werd samengesteld. We richten ons daarbij vooral op de vraag hoe we deze enorme massa aan laat-antieke wetgeving op een zinvolle wijze kunnen gebruiken voor een historische analyse van de laat-antieke maatschappij.

Dit college wordt gestart met een entreetoets. De opdracht moet op de vrijdag voorafgaand aan het eerste college worden ingeleverd over een van te voren bestudeerd werk (zie Literatuur). De opdracht wordt een week voor de deadline bekend gemaakt op Blackboard.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;
  bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de manier waarop juridische bronnen kunnen worden ingezet voor historische analyse. Bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Doet kennis op van de manier waarop in de Romeinse tijd wetgeving tot stand kwam

 • 10) Verwerft globale kennis van het laat-antieke bestuur

 • 11) Verwerft inzicht in de debatten over de aard van de laat-antieke maatschappij en de rol die wetgeving in die discussie speelt

 • 12) Verwerft vaardigheid in de historische analyse van specifieke clusters keizerlijke wetgeving

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is, dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Voorbereiding en maken entreetest: 20 uur

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 4 uur = 52 uur

 • Maken opdrachten 1 en 2: 2 x 5 uur = 10 uur

 • Voorbereiden opdracht 3 (inclusief schrijven hoofdstuk): 20 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 152 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 1, 3, 7-11
  Opdracht 1: bibliografie en voorlopige afbakening onderwerp
  *getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 2: inleiding en verbeterde bibliografie
  getoetste leerdoelen: 1-2

 • Opdracht 3: Mondelinge presentatie van vooraf gecirculeerde inleiding en hoofdstuk
  getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie, zowel op college als op Blackboard
  getoetste leerdoelen: 6

Weging

 • Entreetoets: 5%

 • Opdracht 1 (bibliografie): 5%

 • Opdracht 2 (inleiding: 5%

 • Opdracht 3 (presentatie): 10%

 • Participatie: 5%

 • Werkstuk: 70%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard. Werkstukken die beoordeeld zijn met een 5 mogen worden herschreven op basis van de aanwijzingen van de docent. Lagere onvoldoendes moeten worden herschreven door een werkstuk over een nieuw onderwerp te schrijven. Ook wie bij de reguliere deadline geen werkstuk inlevert moet een werkstuk over een nieuw onderwerp schrijven.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • discussieforum

 • inleveren opdrachten

Literatuur

Voor de entreetoets voorafgaand aan het college moet zijn gelezen:
J. Harries, Law and empire in late antiquity (Cambridge en New York 1999). Dit boek is digitaal beschikbaar via U-Cat; het is niet verplicht het aan te schaffen.

Als antieke bron wordt in het college intensief van de vertaling van de Codex Theodosianus van C. Pharr gebruik gemaakt. Ook deze is digitaal beschikbaar en hoeft niet te worden aangeschaft.

De overige literatuur wordt bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

L.E. Tacoma

Opmerkingen

geen